Børnerådet støtter forslaget om at afskaffe uddannelsesparathedsvurderingen og studievalgsportfolioen og i stedet styrke vejledningsindsatsen.

Børnerådet mener ikke, at uddannelsesparathedsvurderingen har været det rette værktøj til at støtte den enkelte elev i at komme trygt og godt videre i en uddannelsesaktivitet. Det glæder derfor rådet, at arbejdsgruppen er kommet med klare anbefalinger om at afskaffe vurderingen, og at der med aftale af 21. april 2023 er bred politisk opbakning.

Børnerådet bemærker, at arbejdsgruppen ikke alene har fundet, at arbejdet med uddannelsesparathedsvurderingen har været bureaukratisk og ressourcetungt for skolerne, men også har fremmet individualisering og selvansvar blandt eleverne.

Det stemmer overens med Børnerådets egen undersøgelse fra 2018 ”Pres på Ungdomslivet”, hvor uddannelsesparathedsvurderingen får en del af skylden for det pres, de unge oplever. I samme undersøgelse udtrykker mange unge desuden, at de ikke føler sig klædt på til at træffe valg om deres videre uddannelsesforløb, og at de er bekymrede for at vælge forkert.

Derfor mener Børnerådet at det er vigtigt, at de ressourcer, der frigives fra arbejdet med uddannelsesparathedsvurderingen omsættes til en målrettet skole – og vejledningsindsats med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger, ønsker og behov.

Børnerådet anbefaler, at ændringerne i vejledningsindsatserne evalueres med inddragelse af de unge selv. De unges input er vigtige i bestræbelserne på at understøtte, at alle unge oplever at komme trygt og godt videre i en uddannelsesaktivitet.

Relateret viden

Her kan du se de seneste nyheder, høringssvar og materialer om samme emne.
Børnerådet bakker op om afskaffelse af uddannelsesparathedsvurdering til fordel for en målrettet skole og vejledningsindsats
Børnerådets bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af lov om kommunal indsats for unge under 25 år og forskellige andre love (afskaffelse af uddannelsesparathedsvurdering, udvidelse af den sammenhængende plan for vejledning og afskaffelse af krav om studievalgs-portfolio).
Skole og uddannelse
Effektfuld opsporing, test og screening kræver opfølgende støtte og indsats
Børnerådets kommentarer til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om kommunal indsats for unge under 25 år, lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet og lov om kommunale internationale grundskoler (Fremtidigt evaluerings og bedømmelsessystem i folkeskolen mv.).
Skole og uddannelse
Overgange er vigtige: Vi må ikke tabe elever mellem folkeskolen og FGU
Overgange er vigtige: Vi må ikke tabe elever mellem folkeskolen og FGU
Skole og uddannelse
Indfør mulighed for mediering tidligt i forløbet, hvor det gavner mest
Indfør mulighed for mediering tidligt i forløbet, hvor det gavner mest
Skole og uddannelse