Open menu Close menu

Børnerådet støtter forslaget om at afskaffe uddannelsesparathedsvurderingen og studievalgsportfolioen og i stedet styrke vejledningsindsatsen.

Børnerådet mener ikke, at uddannelsesparathedsvurderingen har været det rette værktøj til at støtte den enkelte elev i at komme trygt og godt videre i en uddannelsesaktivitet. Det glæder derfor rådet, at arbejdsgruppen er kommet med klare anbefalinger om at afskaffe vurderingen, og at der med aftale af 21. april 2023 er bred politisk opbakning.

Børnerådet bemærker, at arbejdsgruppen ikke alene har fundet, at arbejdet med uddannelsesparathedsvurderingen har været bureaukratisk og ressourcetungt for skolerne, men også har fremmet individualisering og selvansvar blandt eleverne.

Det stemmer overens med Børnerådets egen undersøgelse fra 2018 ”Pres på Ungdomslivet”, hvor uddannelsesparathedsvurderingen får en del af skylden for det pres, de unge oplever. I samme undersøgelse udtrykker mange unge desuden, at de ikke føler sig klædt på til at træffe valg om deres videre uddannelsesforløb, og at de er bekymrede for at vælge forkert.

Derfor mener Børnerådet at det er vigtigt, at de ressourcer, der frigives fra arbejdet med uddannelsesparathedsvurderingen omsættes til en målrettet skole – og vejledningsindsats med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger, ønsker og behov.

Børnerådet anbefaler, at ændringerne i vejledningsindsatserne evalueres med inddragelse af de unge selv. De unges input er vigtige i bestræbelserne på at understøtte, at alle unge oplever at komme trygt og godt videre i en uddannelsesaktivitet.

Relateret viden

Her kan du se de seneste nyheder, høringssvar og materialer om samme emne.

Barnets bedste skal altid veje højest ved et eventuelt skoleskift

Børnerådets bemærkninger til lov om ændring af lov om folkeskolen (Midlertidig fratagelse af en forælders rettigheder efter folkeskoleloven ved en elevs ophold på krisecenter)
Skole og uddannelse

Børnerådet støtter ambitionen om en styrket FGU

Børnerådets bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af lov om forberedende grunduddannelse, lov om institutioner for forberedende grunduddannelse og forskellige andre love (Mere fleksible rammer til at tilrettelægge forberedende grunduddannelse, smidigere overgang til den forberedende grunduddannelse, forbedrede muligheder for elever på erhvervsgrunduddannelsen og bedre rammer om forberedende grunduddannelse)
Skole og uddannelse

Børns faglige og trivselsmæssige udfordringer kan hverken testes eller straffes væk

Børnerådets bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om social service og lov om en børne- og ungeydelse (Ophævelse af revisionsbestemmelse)
Skole og uddannelse

Debatindlæg: Antifraværs-strategi skal sikre børn og unges ret til undervisning og trivsel

Antallet af børn og unge med langvarigt skolefravær når nye højder. Det er en bunden opgave at få indrettet vores skoler, så alle børn og unge vælger skolen til. Og går det skævt, skal skolen straks stå klar med en hjælpende hånd, så barnet eller den unge kan hjælpes tilbage i fællesskabet.
Skole og uddannelse