Børnerådet er blevet opmærksom på, at Justitsministeriet har sendt et lovforslag om styrket indsats mod menneskeudnyttelse i høring. Forslaget indebærer, at straffelovens § 262 a om forbud mod menneskehandel suppleres med en ny § 262 b om forbud mod menneskeudnyttelse.

Børnerådet har gennem flere år (1) forsøgt at gøre Justitsministeriet m.fl. opmærksomme på, at straffelovens bestemmelser om menneskehandel ikke yder børn en tilstrækkelig beskyttelse mod at blive købt og solgt. At indføre en ny § 262 b om menneskeudnyttelse ændrer desværre ikke herpå. Børnerådet opfordrer til, at lovforslaget udvides, så straffeloven overholder Børnekonventionens krav om at beskytte børn mod at blive købt og solgt.

Retsstillingen er i dag sådan, at man alene kan straffes for menneskehandel efter straffelovens § 262 a, hvis der er et element af udnyttelse. Udnyttelse defineres sådan, at det i hvert fald omfatter udnyttelse af en andens prostitution eller andre former for seksuel udnyttelse, tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende former for udnyttelse af arbejdskraft eller fjernelse af organer. Køb af et barn med henblik på at opfostre barnet selv udgør ikke i sig selv menneskehandel i straffelovens forstand.

Det var tilfældet i en byretsdom fra 2017, (2) hvor et dansk par fik kontakt til en polsk kvinde, der netop havde født et barn, som hun ville bortadoptere. Det danske par betalte 750 euro til den polske mor og fik barnet udleveret uden at involvere de polske eller de danske adoptionsmyndigheder. Parret blev efterfølgende dømt i Danmark for at lyve over for de danske myndigheder, da de ved hjemrejsen påstod, at den danske kvinde selv havde født barnet. Men der blev ikke rejst tiltale for menneskehandel, da parret ikke opfyldte gerningsindholdet i straffelovens § 262 a, da der ikke var tale om udnyttelse af barnet.

Der er altså ikke hjemmel i dansk ret til at straffe forældre, der køber et barn i udlandet og tager det med til Danmark, hvis formålet alene er at opfostre barnet som sit eget. Dette på trods af, at Børnekonventionen art. 35 udtrykkeligt fastslår at: “State parties shall take all (…) measures to prevent the abduption of, the sale of or traffic in children for any purpose or in any form” (vores fremhævning). Dertil kommer, at Danmark har ratificeret tillægsprotokollen om salg af børn, børneprostitution og børnepornografi

. Heri defineres salg af børn i art. 2 (a) som ”enhver handling eller transaktion, hvormed et barn overdrages af en person eller persongruppe til en anden mod betaling eller andet vederlag” (vores fremhævning). For den fulde juridiske analyse af problemstillingen henvises til den juridiske artikel What Constitute A Sale of A Child af Ph.d. Stipendiat Maria Hjeds. (3) 

I 2017 undersøgte FN’s Rapportør for salg og seksuel udnyttelse af børn (4) problemerne med ulovlige adoptioner. Rapportøren konkluderede bl.a. i sin rapport at: “States have been reluctant to react adequately to illegal adoptions. The lack of accountability and redress for victims of illegal adoptions, in part due to a lack of comprehensive national legislation criminalizing illegal adoption as a separate offence, is a major concern.” (5)
Rapporten afsluttes med en klar anbefaling til medlemsstaterne om at: “Adopt clear and comprehensive legislation that prohibits and criminalizes illegal adoption as a separate offence, as well as the sale of and trafficking in children that result in illegal adoptions, with sanctions that reflect the gravity of the crimes.” (6) 

Børnerådet tilslutter sig anbefalingen fra FN’s Rapportør og opfordrer til, at køb og salg af børn uanset formålet gøres ulovligt og strafbart efter dansk ret.

Kilder

  1. Børnerådet har ikke modtaget svar på vores seneste henvendelse om salg af børn af 18.12.2019 (JUM sagsnummer 2019-0094-4190) på trods af adskillelige påmindelser i løbet af 2020 og 2021.

  2. Dom afsagt af Retten i Sønderborg den 29. november 2017, Rettens nr. K01-4710/2017

  3. Hjeds, M., 23 apr. 2021, Children's Rights - the Convention on the Rights of the Child in Danish Law, What Constitutes the Sale of a Child? An Examination of Danish and International Law, Schultz, T., Mørk, A. & Hartoft, H. (red.). Djøf Forlag, s. 289-309

  4. FN rapportøren for salg og seksuel udnyttelse af børn arbejder på vegne af FN's Menneskerettighedsråd med at undersøge årsagerne til at børn bliver udnyttet og komme med anbefalinger til regeringer om, hvordan man kan stoppe dette.

  5. Report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography (2017), para 92

  6. Report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography (2017), para 95 (b)

Relateret viden

Her kan du se de seneste nyheder, høringssvar og materialer om samme emne.
Det kræver yderligere tiltag, hvis barnet skal beskyttes i Ungdomskriminalitetsnævnet og i de reaktioner, der gives
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, færdselsloven og lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet m.v. - j. nr. 2021-0090-3592
Kriminalitet
Straffeloven beskytter ikke børn mod at blive købt og solgt
Straffeloven beskytter ikke børn mod at blive købt og solgt
Kriminalitet
Det kan få fatale konsekvenser for børnene, hvis forældrene vurderes som fremmedkrigere og frakendes deres statsborgerskab
Frakendelse af fremmedkrigeres statsborgerskab
Kriminalitet
Placering af enkelte voksne på kriminalforsorgens ungeafdelinger må ikke blive en glidebane
Placering af enkelte 18-årige eller derover på kriminalforsorgens særlige ungeafdelinger
Kriminalitet