Børnenes svar viser, at en femtedel af de børn, der har været indlagt inden for det seneste år, har oplevet, at der er blevet gjort noget ved dem imod deres vilje. Samtidig fortæller flere børn om, at personalet bagatelliserer deres smerter.

Børnene i Børnerådets undersøgelse fortæller, at de dårlige oplevelser – ud over tvangshændelser – kommer, når personalet taler henover hovedet på dem og ikke lytter til børnenes egne oplevelser af symptomer og smerter. Børnene og de unge efterlyser også, at læger og sygeplejersker i langt højere grad taler med dem om andet, end deres sygdom, fx bekymringer om fremtiden, skolen og vennerne.

Børnerådets ni faglige og politiske anbefalinger

  • Børn og unge skal inddrages i deres eget sygdomsforløb og de beslutning, der bliver taget om dem.
  • Børn skal i videst muligt omfang have en fast kontaktperson, som de kender, og der skal være særligt fokus på koordinering af børnenes forløb.
  • Børn er en særlig målgruppe, og derfor bør sygeplejerskeuddannelsen tilbyde en specialuddannelse inden for børnesygepleje.
  • Børn bør som udgangspunkt ikke indlægges på voksenafdelinger.
  • Når børn og unge flyttes til voksenafdelinger bør der være faste procedurer for, hvordan personalet tilbyder dem særlig støtte og omsorg.
  • Viden om smertebehandling og forebyggelse af angstfremkaldende hændelser skal udbredes på alle hospitaler og til alle de faggrupper, der møder børn i behandlingen.
  • Begrebet tvang i forhold til børn bør beskrives i sundhedslovgivningen.
  • Børn og unge skal informeres om deres rettigheder under indlæggelse.
  • Skolerne skal leve op til deres forpligtelse til at opsøge det sygemeldte barn og tilbyde sygeundervisning.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen bygger på interview med 53 børn og unge på forskellige hospitaler i Danmark og en spørgeskemaundersøgelse blandt 3.700 børn fra 7. klasse.

Relateret viden

Her kan du se de seneste nyheder, høringssvar og materialer om samme emne.
Forældres adgang til børns helbredsoplysninger skal altid være til barnets bedste
Børnerådets bemærkninger til høring over lovforslag om bedre digital forældreadgang til børns helbredsoplysninger, indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger og andre fortrolige oplysninger samt etablering af Nævnet for sundhedsapps
Sundhed og trivsel
Børnerådet bifalder, at der sikres entydig hjemmel til, at sundhedspersoner kan videregive oplysninger til bl.a. politiet uden samtykke ved mistanke om ulovlig omskæring
Børnerådets kommentarer til høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.
Sundhed og trivsel
Debatindlæg: Børn skal ikke reduceres til statister i en voksenverden
Det kræver information og oplysning at sikre, at alle børn bliver klædt på til at tage stilling til vaccination på et oplyst grundlag.
Sundhed og trivsel
Mindreårige har ret til at blive inddraget, inden de deltager i kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr m.v.
Mindreårige har ret til at blive inddraget, inden de deltager i kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr m.v.
Sundhed og trivsel