5. Børn skal støttes og beskyttes af voksne

Path 2

Børnerådet anbefaler

Børnerådets principper for god børneinddragelse

Dette er et af Børnerådets syv principper for god børneinddragelse.

Læs alle principperne

Børn skal støttes og beskyttes af de voksne, der står for inddragelsesprocessen. Det er vigtigt at overveje, hvilke risici inddragelsen kan have for det enkelte barn. Børn kan befinde sig i en sårbar eller farlig situation, og det er de voksnes ansvar at sikre, at inddragelsen sker på en tryg måde, og at børnene altid ved, hvor de kan søge oplysninger, støtte eller hjælp, hvis de har brug for det. Det kan også være nødvendigt at tilpasse processen, metoder, rammer, rekrutteringsform og opfølgning til situationen.

Det er afgørende at være opmærksom på, at nogle tematikker og problemstillinger og involvering af nogle grupper af børn stiller særligt høje krav til støtte og beskyttelsesforanstaltninger. De voksne skal både før, under og efter inddragelsen minimere negative konsekvenser, som deltagelsen kan have for børnene. Negative konsekvenser som følge af inddragelse kan for eksempel være psykisk eller fysisk vold i hjemmet, mobning, stigmatisering og følelsesmæssige efterreaktioner.

Når børn inddrages i forhold, der vedrører dem, skal der altid være en afvejning mellem retten til at blive hørt og retten til beskyttelse. Inddragelse af børn i sårbare positioner kan mindske sårbarhed for det enkelte barn eller børnegruppe, hvis de voksne lykkes med at forstå, formidle og forbedre forhold for barnet eller gruppen af børn på baggrund af inddragelsen. Derfor bør risikoen for negative konsekvenser som udgangspunkt ikke afholde voksne fra at inddrage børn, men i stedet give anledning til, at voksne gør deres bedste for at støtte og beskytte barnet eller børnene, når de inddrager.

 

Eksempler på spørgsmål til refleksion

 

  • Arbejder vi med tematikker eller børnegrupper, som kan sætte involverede børn i en potentiel sårbar eller farlig situation?

  • Har vi søgt viden om det enkelte barns familie og nærmiljø for at forstå, hvilke negative konsekvenser inddragelsen vil kunne få for barnet?

  • Hvordan vurderer vi omfanget af risikoen? Er der risiko for, at et eller flere børn sættes i en let sårbar situation, en decideret farlig situation eller noget der imellem?

  • Hvordan taler vi med barnet om de risici, vi vurderer, der er forbundet med, at barnet deltager, så barnet selv kan tage stilling til dets medvirken?

  • Hvordan kan vi tilpasse vores metoder og processen, så de støtter og beskytter det enkelte barn?

Ifølge FN’s Børnekomité skal alle processer, hvor et eller flere børn bliver hørt og deltager, være:

sikre og tage højde for risici – i nogle situationer kan det indebære en risiko at give udtryk for sine synspunkter. Voksne har et ansvar over for de børn, de arbejder med, og skal træffe alle forholdsregler for at minimere risikoen for, at børn udsættes for vold, udnyttelse eller andre negative konsekvenser som følge af deres deltagelse. Nødvendige foranstaltninger for at sikre passende beskyttelse omfatter udarbejdelsen af en klar børnebeskyttelsesstrategi, som anerkender de særlige risici, nogle grupper af børn er udsat for, samt de ekstra barrierer, børnene står over for i forhold til at få hjælp. Børn skal have kendskab til deres ret til beskyttelse mod at blive gjort fortræd, og de skal vide, hvor de kan søge hjælp, hvis de har brug for det. Det er vigtigt at investere i samarbejde med familierne og med lokalsamfundet for at opbygge en forståelse for værdien og konsekvenserne af deltagelse og for at minimere de risici, som børnene ellers kan være udsat for.

General Comment no. 12, stk. 134 (h)