Børnerådets kommentarer til Danmarks rapport om handicap

27-02-2020

Børnerådets kommentarer til udkast til statens kombinerede 2. og 3. periodiske rapport til FN´s Handicapkomité

Social- og Indenrigsministeriet
Socialjura og International
Holmens Kanal 22
1060 København K

27.02.2020
J.nr. 3.5.10/amc

Rimelig individuel tilpasning
Statens forslag om tydeliggørelse af rimelig individuel tilpasning omfatter kun folkeskolen og kommunale dagplejere og daginstitutioner. Børnerådet mener, at forslaget bør omfatte hele samfundet og ikke blot folkeskolen og kommunale dagplejere og daginstitutioner jf. rådets tidligere høringssvar Børnerådet mener derfor, at det bør fremhæves, at forslaget ikke omfatter privatskoler, friskoler og private daginstitutioner samt private dagplejere.

Forslaget efterlader en gruppe af børn med handicap uden ret til rimelig individuel tilpasning, hvis de går på privatskole eller friskole. Børn med handicap får med forslaget ikke ret til rimelig individuel tilpasning, når det kommer til fritidsinteresser, fritidsjob og øvrige aktiviteter i samfundet.

Tvang mod mindreårige i psykiatrien
Børnerådet vil endnu en gang understrege, at tvang mod børn under 15 år i psykiatrien bør udløse ret til en patientrådgiver og til at klage. Dette skal ske med barnets modenhed for øje. Tvang bør indberettes som netop tvang, så der kommer en sikker registrering af alle tilfælde af tvang foretaget på børn. I rapporten bør det desuden fremhæves, at børn under 15 år ikke har ret til en patientrådgiver.

Børn med handicap i Ungdomskriminalitetsnævnet
Det nævnes ikke i rapporten, hvordan staten tager højde for og hensyn til børn med handicap, som kommer i Ungdomskriminalitetsnævnet. Børnerådet mener, at staten bør forholde sig til dette, da børn med en psykisk funktionsnedsættelse oftere er repræsenteret i nævnet. Dette bør ligeledes dokumenteres i rapporten.

Tildeling af støtte i skolen
Børnerådet ser gerne, at der af rapporten fremgår dokumentation i form af eksempler, hvor børn med handicap tildeles den fornødne støtte i skolen.

Yderligere bemærkninger
Børnerådet bemærker, at rapporten ikke indeholder henvisninger til materiale om børn med særlige problematikker, som fagfolk i kommunen kan benytte sig af. Staten kan med fordel fremstille og udbrede sådant materiale for at leve op til sine forpligtelser over for børn og unge med handicap jf. Handicapkonventionens artikel 7. På den måde sikrer staten, at den enkelte socialrådgiver har værktøjerne til at tale med eksempelvis et barn med ADHD eller autisme, så barnets ret til frit at udtrykke sine synspunkter overholdes.

Med venlig hilsen

Mette With Hagensen
Formand for Børnerådet

Lisbeth Sjørup 
Sekretariatschef