De nordiske børneombud er bekymrede for børns retssikkerhed

06-11-2018

Fælles nordisk udtalelse fra børneombuddene i Island, Sverige, Norge, Grønland, Finland og Børnerådet i Danmark.

De nordiske lande har en særlig status som forsvarere for børnenes rettigheder og som forbillede for andre lande. Derfor opfordrer vi vores regeringer til at sikre børns retssikkerhed ved mistanke om kriminalitet og til at sikre, at reaktionerne over for mindreårige, der har begået kriminalitet, altid tager udgangspunkt i, hvad der er bedst for barnet.

Enhver regering bør respektere de helt grundlæggende principper for et retssamfund, og retsstatsprincipperne gælder for børn i samme omfang, som de gør for voksne. Disse principper er også indskrevet i Børnekonventionen:

  • Vi skylder enhver, der mistænkes eller anklages for at have begået et strafbart forhold, at blive anset for uskyldig, indtil skylden er bevist.
  • Enhver har ret til at få juridisk eller anden passende bistand til forberedelse og fremstilling af sit forsvar.
  • Enhver har ret til at få sagen afgjort uden forsinkelse af en uafhængig myndighed eller et dømmende organ efter en upartisk procedure i henhold til loven.
  • Enhver har ret til ikke at tilstå skyld, og hvis nogen anses for at have begået et strafbart forhold, da skal han eller hun kunne få afgørelsen prøvet af en højere myndighed.

Disse principper gælder alle retslige, udenretslige og administrative procedurer. For børn gælder også, at de har ret til respekt for deres særlige aldersmæssige behov, uanset hvilke handlinger de måtte have begået.

Børn er først og fremmest børn, og dette princip gælder også for børn i konflikt med loven. Vores forpligtelser over for netop disse børn er særligt vigtige, fordi de skal bære de tunge konsekvenser af vores behandling gennem hele livet.

Vi opfordrer til, at alle børns retssikkerhed respekteres ved mistanke om kriminalitet, bl.a. ved at iagttage formodningen om deres uskyld, til det modsatte er bevist. Børn, der alene mistænkes for personfarlig eller anden alvorlig kriminalitet, må ikke behandles som kriminelle uden at have almindelige garantier for retssikkerhed.

Samtidig mener vi, at alle love om bekæmpelse af ungdomskriminalitet skal tage hensyn til barnets særlige status med de aldersmæssige begrænsninger og behov, som barndommen indebærer, jf. Børnekonventionens artikel 40.

Vi anerkender fuldt ud, at der i Norden – om end i stadigt mindre omfang – er en gruppe børn og unge i konflikt med samfundet, som den hidtidige indsats tilsyneladende ikke har slået til overfor. Det drejer sig om børn med helt særlige problemer, ofte bl.a. i form af psykiske og psykiatriske udfordringer, og som har brug for kompetent hjælp. Børn, der begår kriminelle handlinger, skal følges tæt i det sociale og sundhedsfaglige system. Reaktioner og tiltag skal understøtte barnets selvværd, værdighed og rehabilitering i tråd med principperne i Børnekonventionen.


Med venlig hilsen
De nordiske børneombud og Børnerådet

Salvör Nordal
Ombudsmadur barna, Island

Elisabeth Dahlin
Barnombudsmann, Sverige

Inga Bejer Engh
Barneombud, Norge

Aviâja Egede Lynge
Børnetalsperson, Grønland

Tuomas Kurttila
Barnombudsmann, Finland

Per Larsen
Formand for Børnerådet, Danmark

Udtalelsen fra de nordiske børneombud (PDF)