Undervisningen på interne skoler skal tilpasses den enkelte elevs behov og evner

10-02-2020

Præcisering af kommunernes ansvar overfor elever på interne skoler

Børne- og Undervisningsministeriet
Styrelsen og Undervisning og Kvalitet
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K

10.02.2020
J.nr. 3.7.27/amc

Lovforslaget tydeliggør, at kommunen har ansvaret for at overholde reglerne, når elever skal fritages for undervisningen i fag på interne skoler. Desuden fremgår det af lovforslaget, at de interne skoler skal indberette resultater fra 9. klasseprøver.

Rådet bifalder en præcisering af reglerne, der sikrer, at kommunen dokumenterer grundene til at fritage eleven. Hvis man tydeliggør årsagerne til fritagelsen, kan det skabe grundlag for en yderligere belysning af anbragtes forudsætninger for at følge og drage nytte af undervisning i det danske skolesystem.

Børnerådet er imidlertid bekymret for, om den foreslåede præcisering kan medføre, at kommunen undlader at vurdere eleven. Det kan være tilfældet, hvis kommunen ikke tidligere har overholdt reglerne pga. manglende ressourcer. Børnerådet ser gerne, at der følges op på forslaget, bl.a. ved at indhente et børneperspektiv på, hvorvidt barnet er blevet hørt og inddraget omkring mulighederne for fritagelse for undervisning.

Børnerådet mener, at det er helt afgørende, at elever på interne skoler altid oplever, at der tages udgangspunkt i deres situation. Det betyder også, at kommunen skal bidrage til, at skoletilbuddet kan tage individuelle hensyn for at sikre elevens trivsel og udvikling. Eleven skal nemlig opleve sig rummet i skoletilbuddet og ikke stilles overfor krav, som er umulige at honorere.
Elever på interne skoler har oftest et massivt behov for støtte og har ofte ikke kunnet deltage i undervisning på en almindelig skole. Det er helt afgørende, at disse børn og unge får de optimale muligheder for støtte til de særlige behov, de har. Det må indholdet af det enkelte barns undervisningstilbud aldrig modvirke.

Indførelsen af en ny § 15, stk. 1, nr. 7 forpligter kommunen til at give oplysninger om skolens resultater og forhold til Børne- og Undervisningsministeriet. Det fremgår dog ikke, hvorvidt ministeriet påtænker at offentliggøre skolernes resultater, når de har indberettet disse. Med afsæt i ovenstående begrundelse er det imidlertid Børnerådets opfattelse, at resultaterne bør holdes adskilt fra almindelige skolers resultater.

Med venlig hilsen

Mette With Hagensen
Formand for Børnerådet  

Lisbeth Sjørup 
Sekretariatschef