Når børn skal inddrages i forbindelse med udskrivning fra frie skoler, bør de også kunne klage

22-01-2020

Frie skolers inddragelse af elever i forbindelse med udskrivning

Børne- og Undervisningsministeriet
Departementet
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K

22.01.2020
J.nr. 3.2.3/mdi

Børnerådet bifalder, at lovforslaget har fokus på Børnekonventionens artikel 12 om inddragelse af barnets perspektiv i sager, som vedrører barnet. Børnerådet kan tilslutte sig intentionen om, at frie skoler mfl. forpligtes til at inddrage elevens perspektiv, inden skolen træffer beslutning om udskrivning af eleven. Forslaget er et godt skridt på vejen i forhold til at sikre børns rettigheder på frie grundskoler.

Praksis for inddragelse af barnet
Børnerådet er dog bekymret for den praksis, de frie grundskoler kan benytte i forbindelse med inddragelse af elevens perspektiv. I henhold til lovforslagets formulering om, at eleven skal inddrages, så elevens perspektiv og eventuelle synspunkter ”kan komme til udtryk”, mener Børnerådet, at dette bør ændres til, ”bør tillægges vægt”. Formuleringen ”kan komme til udtryk” stemmer ikke overens med indholdet af Børnekonventionens artikel 12. Det er afgørende, at barnets perspektiv altid tillægges vægt, når skolen tager endelig stilling til udskrivning.
Eleven bliver med lovforslagets formulering hørt, men elevens synspunkter indgår ikke i vurderingen af situationen, inden skolen tager beslutning om udskrivelse. Det er en helt afgørende ret for barnet ved en så indgribende beslutning som udskrivelse. Det bør tydeligt fremgå af bemærkningerne til lovforslaget, at der altid skal ske en forventningsafstemning ved inddragelse af eleven, så det er tydeligt for eleven, hvordan dennes perspektiv får betydning for sagen.

Praksis for afvigelse fra ordningen
Med lovforslaget foreslås det, at skolen kan undlade at inddrage eleven, hvis det kan være til skade for eleven, eller hvis det anses for unødvendigt efter sagens omstændigheder.
(Hhv. § 4a stk. 2 i lov om friskoler, § 4a, stk. 2 i lov om efterskoler samt § 7a, stk. 2 i lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser). Børnerådet bifalder, at forslaget tager hensyn til situationer, hvor det ikke er barnets bedste at skulle indgå i samtaler forud for beslutningstagen om udskrivelse. Børnerådet er dog ikke tilfreds med anden del af bestemmelsen, som omhandler vurderingen af, hvorvidt det er nødvendigt at inddrage eleven. Lovteksten åbner op for en for vid fortolkning af, hvornår det er unødvendigt at inddrage eleven. Det er ikke hensigtsmæssigt, og passagen bør derfor fjernes eller præciseres, så det tydeligt fremgår, at det udelukkende er unødvendigt, hvis forældrene selv har udskrevet barnet, som det er angivet i de særlige bemærkninger side 19, 1. afsnit.
Børnerådet mener, at inddragelse af eleven og dennes perspektiv altid bør indgå i skolens endelige stillingtagen.

Bisidderordning
I de særlige bemærkninger til lovforslaget side 18 fremgår det, at eleven har ret til at medtage en bisidder efter eget valg. Dette har tidligere givet anledning til mange retlige diskussioner af, hvornår det enkelte barn kan foretage et sådant selvstændigt valg, og hvornår forældremyndighedsindehaveren skal acceptere en bisidder. Børnerådet mener, at det er essentielt, at elevens ret til at vælge bisidder udtrykkeligt fremgår af lovteksten, og at der ikke kræves accept fra forældremyndighedsindehaveren.

Klageadgang og forvaltningsskik
Børnerådet har gennem en årrække kritiseret, at skoleelever og forældre ingen formelle muligheder har for at klage på grundskoleområdet. Den nationale klageinstans mod mobning var et skridt på vejen i forhold til det psykiske undervisningsmiljø, men klageadgangen ved udskrivelse er fortsat mangelfuld. Elever og forældre har ingen klageadgang, hvis der opstår uenigheder om beslutningen om udskrivning. Beslutninger om at udskrive elever bør respekteres på lige fod med afgørelse i offentlige institutioner, da oplevelsen for eleven er fuldstændig den samme, nemlig særdeles indgribende. Derfor anbefaler Børnerådet, at Undervisningsministeriet tager initiativ til at sætte forvaltningslovens regler om aktindsigt, partshøring og begrundelse eller tilsvarende regler i kraft for de frie grundskoler. Børnerådet henviser herom til anbefalingerne fra Institut for Menneskerettigheders rapport om Børn med handicap på frie grundskoler

Evaluering
Børnerådet vil foreslå en evaluering af lovforslaget, så det om nogle år kan belyses, hvorvidt børn og unge er blevet inddraget ved stillingtagen til udskrivning, og hvilken betydning elevens udtalelser har haft for beslutningen. Desuden er det relevant at granske de sager, hvor inddragelse af eleven er blevet anset for unødvendigt ud fra sagens omstændigheder.

Med venlig hilsen

Mette With Hagensen
Formand for Børnerådet

Lisbeth Sjørup
Sekretariatschef