Børnerådet efterlyser støtte til børns overgang til voksenlivet i nye retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed

29-05-2020

Retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed skal være et redskab, som kommunen reelt kan anvende

Socialstyrelsen
Edisonsvej 1
5000 Odense C

29.05.2020
J.nr. 3.7.27/amc

Generelt
Børnerådet støtter udarbejdelsen af retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed, rettet mod kommunale ledere og planlæggere. Det er helt afgørende, at der er værktøjer og best practice til rådighed for de, som skal lave overordnede principper for indsatsen mod hjemløshed. Det er glædeligt, at så mange relevante aktører har været inddraget i arbejdet med at udarbejde retningslinjerne. Børnerådets svar tager afsæt i børns og unges behov.

Børnerådet mener helt overordnet, at retningslinjerne, hvor de vedrører børn og unge, skal tage udgangspunkt i børn og unges rettigheder.
Herunder retten til efter Børnekonventionens artikel 12 at blive inddraget i sin egen sag, når man allerede er eller er på vej til at blive hjemløs. Artikel 26 og 27 om sociale rettigheder skal også fremhæves herunder det faktum, at en bolig, som fungerer som en tryg ramme for opvæksten, også opfylder et helt basalt behov.
Børnekonventionen og serviceloven forpligter kommunen til at tilrettelægge det opsøgende og udførende arbejde efter metoder, der møder de unges behov, så kommunen rent faktisk når de unge med en indsats, der har grundlaget for at lykkes.

Retningslinjernes omfattende omfang bør give mulighed for at bidrage til en helhedsforståelse og tilsvarende grundighed i kommunernes tilrettelæggelse af deres indsats mod hjemløshed, fx med krydshenvisninger og sikring af opslagsmulighed i retningslinjerne. Børnerådet vil dog foreslå, at der derudover udarbejdes en pixi-udgave, som kan anvendes til at give det hurtige overblik fx på politisk niveau eller til områder, der ikke arbejder med hjemløshed på regelmæssig basis. På den måde kan retningslinjerne også sikre en helhed i forhold til tilgrænsende områder.

Børnerådet er tilfreds med, at der i retningslinjerne er eksempler på mange forskellige situationer og problemstillinger. De bidrager til forståelse og inspiration til, hvordan man efterlever retningslinjerne.  Der kan med fordel indgå endnu flere eksempler som inspiration.


Konkret
Overgange er essentielle, når det angår arbejdet med at forebygge hjemløshed blandt unge. Herunder overgangen til voksenlivet og overgange mellem sektorer.

Der skal være voksne, der følger de unge, når det store skift fra barn til voksen indtræder. Det kan ske ved hjælp af efterværn, en fast kontaktperson eller en ansvarlig voksen, som er tildelt ved lov. Det vigtige er, at den voksne er til stede i overgangen og kan yde støtte og fortolke for den unge samt kan sikre den røde tråd i indsatsen. Herunder skal der tages højde for, at de unge ofte ikke har en modenhed, der er alderssvarende. Det nytter ikke at betragte de unge som voksne, når de reelt ikke er i stand til at modsvare de krav, samfundet stiller til en voksen.
Skolegang skal endvidere tænkes ind, og der bør gives mulighed for, at den unge kan følge folkeskolens undervisning, også selvom den unge er fyldt 18 år, for på den måde at give et fundament for voksenlivet.
Der kunne med fordel være et særskilt afsnit i retningslinjerne, som omhandler overgange og reglerne herfor, hvad angår børn og unge. For de skal hjælpes gennem svære overgange af en genkendelig og stabil voksen. Det skal kommunen sikre fundamentet for.


Med venlig hilsen

Hanne Hartoft 
Næstformand 

Lisbeth Sjørup
Sekretariatschef