Det kan få fatale konsekvenser for børnene, hvis forældrene vurderes som fremmedkrigere og frakendes deres statsborgerskab

21-10-2019

Frakendelse af fremmedkrigeres statsborgerskab

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K

21.10.2019
J.nr. 3.7.27/amc

Lovforslaget omhandler muligheden for administrativ frakendelse af det danske statsborgerskab fra personer med dobbelt statsborgerskab, som har udvist en handlemåde, som er alvorligt til skade for landets vitale interesser. Ønsket er at kunne frakende disse personer deres danske statsborgerskab, mens de fortsat befinder sig i udlandet, og dermed afholde dem fra at komme tilbage til Danmark, hvor de anses for at udgøre en trussel mod det danske samfund. Som udgangspunkt er det udlændinge- og integrationsministeren, der vurderer, hvorvidt personerne har udvist en sådan handlemåde.

Det er Børnerådets opfattelse, at omstændighederne og betingelserne for forslaget ikke er tilstrækkeligt oplyst. Vi så gerne, at følgende tydeligt var oplyst:

  • De implicerede børn er danske statsborgere, og derfor bør ministeriet som en del af lovforslaget foretage en grundig vurdering af, hvordan de implicerede børns rettigheder påvirkes.
  • Hvor mange personer og børn (direkte eller indirekte) forventes at blive påvirket af forslaget?
  • Hvilken personkreds er omfattet af forslaget? Gælder det for eksempel også mødre, som ikke har udført krigshandlinger selv, men har sympatiseret med personer, der har?
  • Kan 15-17-årige med dobbelt statsborgerskab frakendes deres danske statsborgerskab, såfremt deres handlinger er omfattet af § 8 B, stk. 3?
  • Hvordan vil ministeriet forholde sig til børn med dansk statsborgerskab, der ankommer til landet med en forælder/forældre, der er blevet frataget statsborgerskab?

Lovgivningen vil medføre, at børn med dansk statsborgerskab bliver efterladt i voldsomme, potentielt livstruende og skadende situationer. Vi ved, at de børn, som impliceres af dette lovforslag, lever under forhold, der skader deres udvikling og trivsel. Selvom børnene opholder sig i udlandet på nuværende tidspunkt, bør de som danske statsborgere være omfattet af den beskyttelse, som også gives herboende børn.

Når forældrene frakendes deres danske statsborgerskab og afholdes fra at komme tilbage til Danmark betyder det i praksis, at børnene heller ikke kan komme tilbage til Danmark. Dermed fastholder man børnene i en skadelig og udsat livssituation. Derfor mener Børnerådet, at forældrene skal beholde deres danske statsborgerskab, så børnene har mulighed for at komme til Danmark sammen med den ene eller begge forældre. Det vil øge muligheden for at bryde den negative sociale arv og sikre børnenes udvikling og trivsel.

Hvis børnene skulle begive sig ud på rejsen til Danmark alene eller sammen med forælder/forældre uden dansk statsborgerskab, er der stor risiko for, at børnene vil blive udnyttet og udsat for menneskehandel. Børn er i særlig risiko herfor.

De danske myndigheder har et ansvar for at få børn ud af krigszoner. Med dette lovforslag fastholder myndighederne børn i krigszoner og afskærer børnene fra at få hjælp og støtte i Danmark.

Staten bør anvende principperne i Børnekonventionen om, at der i alle lande er børn, der lever under særligt vanskelige forhold, og at sådanne børn kræver særlig hensyntagen. Børnerådet mener, det er helt afgørende, at de børn, der bliver påvirket af dette lovforslag, betragtes som ofre, ikke som gerningsmænd.

Børnerådet tager forbehold for yderligere kommentarer grundet den ekstremt korte frist for udarbejdelse af høringssvar. En høringsfrist på 7 dage er under al kritik og giver risiko for fejlbehæftet lovarbejde.


Med venlig hilsen

Mette With Hagensen
Formand for Børnerådet 

Lisbeth Sjørup 
Sekretariatschef