Børnerådet bifalder, at der sker en opfølgning på etableringen af det nye familieretlige system

07-11-2019

Opfølgning på etableringen af det nye familieretlige system m.v.

Social- og Indenrigsministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K

07.11.2019
J.nr. 3.6.15/sok

Lovforslaget indeholder en lang række ændringer til lovgivningen på det familieretlige område. Generelt betragter Børnerådet det som positivt, at der sker en opfølgningen på etableringen af det nye familieretlige system. 

I det følgende vil Børnerådet kommentere nærmere på udvalgte dele af lovforslaget.

Bortfald af orienteringsretten ved adoption uden samtykke 
Med lovforslaget foreslås det, at forældres ret til orientering bortfalder, når et barn i forbindelse med en tvangsbortadoption placeres midlertidig hos adoptionsansøgeren efter adoptionslovens § 32 a. Børnerådet bifalder den foreslåede ændring. Tvangsadoptionssager er prægede af modsatrettede interesser og kan være meget konfliktfyldte. Her finder Børnerådet det hensigtsmæssigt at prioritere hensynet til beskyttelse af barnet og afskære forældrene adgangen til orientering. På denne måde vil barnet forhåbentlig opleve processen som mindre konfliktfyldt, hvilket vil give barnet mulighed for på et tidligere tidpunkt at opnå en god tilknytning til sine nye forældre. Dette vil bidrage til øget tryghed og fremme af barnets udvikling.  

Børnerådet mener dog samtidig, at når det er til barnets bedste, skal barnet have mulighed for og støttes i, at relationen til de biologiske forældre bevares. Hvis barnet ønsker det på et senere tidspunkt, skal der også være mulighed for, at kontakten til de biologiske forældre genoptages, forudsat at kontakten er til barnets bedste. Se Børnerådets tidligere høringssvar. I visse tilfælde kan der fastsættes samvær eller anden form for kontakt med et adopteret barns oprindelige slægtninge, herunder forældre, hvis slægtningene anmoder om det, og hvis det er til barnets bedste, jf. forældreansvarslovens §§ 4 og 20 a. Dette gælder også ved en midlertidig placering efter adoptionslovens § 32 a, hvilket bør holdes for øje, hvis orienteringsretten bortfalder, således at der altid tages højde for det konkrete barns eventuelle behov for og ønsker til at fastholde en relation til sine oprindelige slægtninge.

Det fremgår af forslaget, at det vil påhvile de pågældende adoptionsansøgere at give besked til de relevante institutioner m.v. om, at orienteringsretten er bortfaldet. Børnerådet ser det som afgørende for forslagets praktiske virkning, at myndighedernes vejledningspligt over for adoptionsansøgerne på dette punkt indskærpes.

Afgørelser om midlertidig forældremyndighed ved risiko for børnebortførelse
Det foreslås i lovforslaget, at der indføres en række bestemmelser om den tidsmæssige udstrækning af afgørelser om midlertidig forældremyndighed ved risiko for børnebortførelse. Ifølge ministeriet gælder flere af reglerne i dag allerede på ulovbestemt grundlag. Børnerådet bifalder forslaget om kodificering af de ulovbestemte regler, da det er positivt, at retstilstanden bliver tydelig. Børnerådet bifalder også forslaget om, at en sådan afgørelse bortfalder efter 4 uger, hvis ingen af forældrene har indledt en forældremyndighedssag. Der er tale om akutafgørelser, der ikke kan indbringes for en højere administrativ myndighed, og de bør derfor ikke kunne gælde i en længere periode uden at blive fulgt op af en afgørelse om forældremyndigheden truffet på baggrund af sædvanlig sagsoplysning og med inddragelse af barnet. Børnerådet bemærker dog, at 4-ugersfristen til at indlede en forældremyndighedssag, muligvis vil kunne blive glemt i konfliktfyldte sager, hvor der er bortførelsesrisiko. Myndighedernes vejledningspligt bør derfor indskærpes.

Aftaler om fælles forældremyndighed
Med lovforslaget foreslås det, at en forældremyndighedsindehaver får mulighed for, ved en aftale godkendt i Familieretshuset, at aftale fælles forældremyndighed med en af barnets forældre, der hverken er forældremyndighedsindehaverens ægtefælle eller samlever. Børnerådet bifalder, at den foreslåede nye type aftale skal godkendes i Familieretshuset, så en sådan aftale alene kan indgås, når det er til barnets bedste. Børnerådet bifalder i øvrigt, at den foreslåede bestemmelse ikke giver mulighed for at etablere fælles forældremyndighed for flere end to personer. 

Børnerådet vil dog bemærke, at sådanne aftaler muligvis vil kunne medføre uforudsete problemstillinger. Det er afgørende, at en efterfølgende overførsel af den fulde forældremyndighed ikke sker uden Familieretshusets godkendelse, da der i visse tilfælde kan være risiko for en aftale, der ikke er til barnets bedste. 

Forældremyndighed ved dødsfald
Med lovforslaget foreslås det, at kompetencen til at træffe afgørelse om forældremyndighed ved forældremyndighedsindehavers død ændres således, at sådanne afgørelser som udgangspunkt træffes i Familieretshuset. Børnerådet bifalder forslaget, da det er positivt, at en sag, hvor der ikke er en konflikt, kan afgøres i Familieretshuset og ikke skal for familieretten. Ligeledes er det positivt særligt for barnet, hvis sager, hvor der er flere parter, der ønsker forældremyndigheden, kan afgøres i Familieretshuset i stedet for ved familieretten, når der ikke er tvivl om, hvem der skal have forældremyndigheden, for eksempel fordi barnet utvetydigt har givet udtryk for, hvem det ønsker som forældremyndighedsindehaver. Dette vil forhåbentligt også kunne virke konfliktnedtrappende.

Det er uklart for Børnerådet, om ændringen af forældreansvarslovens § 15, stk. 3, er motiveret af, at den gældende affattelse af bestemmelsen har medført tvivl om, hvorvidt der skal træffes en afgørelse om, hvem der skal have forældremyndigheden, hvis en forælder, der har forældremyndigheden alene, dør. I alle tilfælde forekommer ændringen dog at være til barnets fordel, idet det tydeliggøres, at der skal udpeges en forældremyndighedsindehaver, hvis et dødsfald medfører, at et barn står uden forældremyndighedsindehaver. Børnerådet bifalder derfor forslaget.


Med venlig hilsen

Mette With Hagensen
Formand for Børnerådet

Lisbeth Sjørup
Sekretariatschef