Unge mellem 15 og 17 år skal kende deres rettigheder og have vejledning, når de tager stilling til organdonation

18-09-2018

Børnerådets kommentarer til forslag om ”Ændring af aldersgrænsen for stillingtagen til organdonation og transplantationsrelateret forskning på hjernedøde samt obduktion af personer under 50 år, der dør pludseligt og uventet”

Sundheds- og Ældreministeriet
Center for Lægemidler og Internationale Forhold
Holbergsgade 6
1057 København K

18. september 2018
J.nr. 3.4.4 /mdi


Børnerådet forholder sig i nærværende svar vedrørende ændring af sundhedsloven alene til forslaget om ændring af aldersgrænsen for stillingtagen til organdonation og transplantationsrelateret forskning.

Børnerådet kan tilslutte sig forslagets ønske om at give unge en højere grad af medindflydelse og mulighed for selv at give samtykke til, at der efter deres død må udtages væv og andet biologisk materiale til transplantation samt tilladelse til transplantationsrelateret forskning på hjernedøde. Dette er i overensstemmelse med Børnerådets holdning, at børns og unges synspunkter bør tillægges stor betydning efter alder og modenhed.

Børnerådet bemærker, at stillingtagen til organdonation efter døden er et stort ansvar at pålægge den unge, hvorfor rådet vil fremhæve vigtigheden af, at der udarbejdes informationsmateriale og vejledning til de unge i forhold til stillingtagen til organdonation. Et særligt informationsmateriale bør udarbejdes og gøres tilgængeligt på donoregisterets hjemmeside, således at de unge kan få kendskab til deres rettigheder og dermed vide hvilken betydning det har, når de tilmelder sig donorregisteret. Derudover opfordres der til at igangsætte oplysningsindsatser, f.eks. på ungdomsuddannelserne.

Rådet tager til efterretning, at lovforslaget fastholder en vetoret til forældremyndighedsindehaveren i forhold til beslutning om organdonation i de tilfælde, hvor den unge dør, før vedkommende er fyldt 18 år, uanset om den unge har tilkendegivet, at beslutningen forudsætter de pårørendes accept. Rådet vil gerne bemærke, at sundhedsloven tillægger mandat til 15-17-årige til at bestemme over eget liv på en række andre områder inden for sundhedsvæsenet.

Med venlig hilsen

Per Larsen
Formand for Børnerådet

Lisbeth Sjørup
Sekretariatschef