Brud på den særligt udvidede underretningspligt bør straffes efter gældende lovgivning i straffeloven

03-04-2018

Børnerådets kommentarer til forslag om ændring af lov om social service
(Skærpet straf for brud på den særligt udvidede underretningspligt)

Børne- og Socialministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K

3. april 2018
J.nr. 3.7.27/sgh


Med lovforslaget indføres en selvstændig straffebestemmelse i serviceloven for brud på den særligt udvidede underretningspligt, herunder en strafskærpelse.

Børnerådet har tidligere i en række sammenhænge belyst og understreget, at underretningspligten og den udvidede pligt ikke altid efterleves, og at det har ulykkelige konsekvenser, når ingen reagerer på åbenlyse overgreb og svigt af børn og unge.

Lovforslaget bygger imidlertid tilsyneladende på den antagelse, at der i målgruppen for lovændringen findes et større antal fagpersoner, der forsætligt eller ved grov, systematisk forsømmelighed unddrager sig den pligt, der påhviler dem, til at underrette om overgreb mod børn.
Det er for det første ikke Børnerådets opfattelse, at problemet har et omfang, der nødvendiggør lovændringer, navnlig da det jo allerede er muligt at straffe pligtforsømmelse efter straffeloven. Det er for det andet Børnerådets opfattelse, at de tjenesteretlige regler allerede nu muliggør, at forsømmelige fagpersoner straffes, ultimativt ved afskedigelse, og at disse regler med fordel kan tages i anvendelse i disse tilfælde.

Rådet foreslår derfor, at der i stedet arbejdes mere målrettet med at indskærpe den gældende lovgivning, bl.a. i de relevante uddannelsesinstitutioner.


Med venlig hilsen

Per Larsen
Formand for Børnerådet

Lisbeth Sjørup
Konst. sekretariatschef