Børnerådet efterlyser børnefaglighed i ungdomskriminalitetsnævnets sekretariat

19-12-2018

Høring over bekendtgørelse om forretningsorden for Ungdomskriminalitetsnævnet

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København

19.12.2018
J.nr. 3.7.27/amc


Børnerådet vil indledende tilkendegive sin utilfredshed over ikke at være på høringslisten samt den meget korte frist for at afgive kommentarer. Bekendtgørelse om et børneråd § 9, stk. 2 tilkendegiver høringspligten.

Når der er tale om en bekendtgørelse i medfør af lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, er det helt afgørende at relevante interessenter høres, herunder i god tid, så udkastet kan kvalificeres mest muligt.

Konkrete bemærkninger
I § 11 står, at det er sekretariatet, det vil sige politiet, som skal udpege de børnesagkyndige og fastlægge, hvad et passende antal børnesagkyndige er. Børnerådet mener, det skal være kommunen, der udpeger de børnesagkyndige, da det er netop kommunen, der har erfaringen med at anvende børnesagkyndige. I det mindste må der inddrages ekspertviden til denne del, indtil kompetencerne hertil er opbygget i sekretariatet.

Efter § 18, stk. 1 er det sekretariatets ansvar, det vil sige Politiet, at anmode om en ungefaglig undersøgelse. En undersøgelse af barnets forhold er helt afgørende for belysning af sagen, og det bør sikres, at en sådan altid indhentes, når det er relevant. Ansvaret bør derfor tydeliggøres over for sekretariatet.

Ud fra ovenstående samt § 18, stk. 2 og 3, er det tydeligt, at et stort ansvar påhviler sekretariatet, da politiet ikke hidtil har løftet en sådan opgave. Sekretariatet får ansvar for en noget yngre målgruppe, end der normalt håndteres i politi-regi. Børnerådet er bekymret for, om der er tildelt de nødvendige ressourcer, samt om der pr. 1 januar 2019 foreligger de nødvendige kompetencer hertil i Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariat.

Efter § 22 nr. 1 er det tilkendegivet, at en repræsentant fra ungekriminalforsorgen deltager obligatorisk, mens der i nr. 7 står en ”eventuel” børnesagkyndig. Det bør understreges heri, at for de 10-12-årige er deltagelsen af en børnesagkyndig obligatorisk, så der ikke opstår tvivl herom. Børnerådet vil understrege, at rækkefølgen på deltagerne i § 22, herunder at en repræsentant for ungekriminalforsorgen nævnes først, bestyrker formodningen om, at der er tale om et domstolslignende organ.

Børnerådet vil opfordre til, at der laves en vejledning til den samlede lovgivning snarest muligt.

Med venlig hilsen

Per Larsen
Formand for Børnerådet

Lisbeth Sjørup
Sekretariatschef