Privatskoler bør have værdiregelsæt og antimobbestrategi

19-08-2016

Børnerådets kommentar til forslag om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler (Styrkelse af kvaliteten på de frie grundskoler m.v.)

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Departementet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

19.08.2016
J.nr. 3.2.3/lej

Børnerådet hilser overordnet forslaget til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler velkomment.

Børnerådet bifalder, at lovforslaget fastslår, at de frie grundskoler efter deres formål og i deres virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds-og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene, samt at de frie grundskoler efter deres formål og i deres virke skal styrke elevernes demokratiske dannelse.

Børnerådet anser det som særdeles positivt, at man som led i skærpet tilsyn med en skole, fremover har mulighed for at gennemføre samtaler med eleverne, herunder uden tilstedeværelse af skoleleder eller lærere. Elevernes perspektiv har hidtil været tilsidesat, og Børnerådet vil på det kraftigste opfordre til, at elevinddragelsen bliver et stadig stærkere element af styrelsens tilsynspraksis.

Lovsikret børneinddragelse omkring trivsel
Børnerådet ønsker endvidere at benytte lejligheden til at påpege, at der i lov om friskoler og private grundskoler er et manglende fokus på børns rettigheder og inddragelse af børneperspektiver. Som det understreges i bemærkninger til lovforslaget, så går knap en femtedel af landets grundskoleelever i en fri grundskole. Disse børn har ikke en lovsikret ret til at blive hørt i forhold til trivselsundersøgelser, idet friskoler og private grundskoler ikke er underlagt kravet om at gennemføre trivselsmålinger på linje med landets folkeskoler, ligesom de heller ikke gennem lov sikres fokus på den psykiske trivsel gennem arbejdet med et værdiregelsæt og en antimobbestrategi.

I henhold til lovforslagets ønske om at sikre, at skolerne skal udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse, mener Børnerådet, at børnenes mulighed for at ytre sig og reflektere over det fysiske og psykiske miljø på skolen, er en måde, hvorpå demokratisk dannelse udfoldes i praksis eller som det udtrykkes i bemærkningerne til lovforslaget, at demokratisk dannelse ”ikke alene skal fremgå formelt af skolens formål og læringsmål m.v., men også i hele skolens faktisk liv og virke”.
Børnerådet mener derfor, at det er essentielt, at de frie grundskoler omfattes af kravet om årlige trivselsmålinger og udarbejdelse af værdiregelsæt og antimobbestrategi.

De frie grundskolers praksis for optagelse og bortvisning af elever
Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det endvidere, at arbejdet med demokratisk dannelse også skal afspejles i skolernes praksis for optagelse og bortvisning af elever.
Børnerådet er overordnet bekymret for den praksis de frie grundskoler kan benytte i forbindelse med elevudskrivninger mod barnets og forældrenes ønske. Manglende høring og inddragelse af elever i friskoler og private grundskoler i forbindelse med udskrivning, har tidligere været et problem og er det muligvis stadig. I 2014 rejste ombudsmanden problemet med manglende høring af privatskolebørn overfor Undervisningsministeriet. Ombudsmanden påpegede Undervisningsministeriets ansvar i forhold til overholdelse af børnekonventionens artikel 12 om inddragelse af barnets perspektiv i sager, som vedrører barnet. Ministeriet har siden udarbejdet et informationsmateriale og iværksat en vejlednings- og informationsindsats i samarbejde med de frie skolers foreninger. En evaluering af denne vejlednings- og informationsindsats er ifølge ombudsmandens nyhedsbrev fra juni 2015 sat til primo 2016. Børnerådet afventer spændt denne evaluering og ønsker i den forbindelse at understrege behovet for en fortsat indsats i forhold til at sikre børn i de frie grundskoler retten til at blive hørt og inddraget.

 

Med venlig hilsen

Per Larsen
Formand for Børnerådet

Annette Juul Lund
Sekretariatschef