Børnerådet støtter lovforslag om anonymisering af incestofre ved aktindsigt

16-11-2016

Børnerådets kommentar til forslag om ændring af retsplejeloven m.v. (Anonymisering af forurettedes identitet)

Justitsministeriet
Politi- og Strafferetsafdelingen

11. nov. 2016
J.nr. 3.7.27/sgh

Ofre for incest, jf. straffelovens § 210, nyder efter gældende regler i retsplejeloven ikke samme beskyttelse i form af anonymisering ved aktindsigt som forurettede i sager om seksualforbrydelser, jf. straffelovens kap. 24.

Med forslaget lukkes dette hul i lovgivningen, og dokumenter omfattet af aktindsigtsanmodninger i § 210-sager skal fremover inden gennemsyn og kopiering anonymiseres, så forurettedes identitet ikke fremgår. Det gøres også med forslaget strafbart at offentliggøre den forurettedes identitet, bopæl mv.

I lyset af de meget følsomme strafferetssager, der her er tale om, kan Børnerådet hilse forslaget velkomment.

Med venlig hilsen

Per Larsen
Formand for Børnerådet

Annette Juul Lund 
Sekretariatschef