Børns rettigheder og retsstilling bør styrkes yderligere

25-09-2015

Høring over Danmarks anden nationale rapport til FN’s Menneskerettighedsråd under Den Universelle Periodiske Bedømmelse (Universal Periodic Review)

Udenrigsministeriet
Departementet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

25. september 2015 j.nr. 3.8.13/srr


I dette høringssvar forholder Børnerådet sig kun overordnet til den danske UPR-rapport og henviser i øvrigt til sin parallelrapport til Danmarks Universelle Periodiske Bedømmelse om status på børns rettigheder i Danmark samt Børnerådets høringssvar.

Børnerådet anerkender, at der siden Danmarks første UPR-bedømmelse i 2011 er sket en række forbedringer vedr. børns rettigheder, som stiller børn i en bedre position. Fx kan nævnes det nye Børnekontor hos Folketingets Ombudsmand, som trods udfordringer giver børn bedre mulighed for at klage over myndighedernes afgørelser, samt oprettelsen af de nye Socialtilsyn. Samtidig er der en række områder, hvor børns rettigheder og retsstilling kan styrkes yderligere.

Børnerådet finder, at UPR-rapporten maler et til tider unuanceret billede af børns retsstilling. Fx nævnes lov om tvang i psykiatrien fra 2015 ikke, som indebærer, at børn under 15 år ikke kan klage over tvang i psykiatrien. Vedrørende konklusionerne i betænkningen om inkorporering mener Børnerådet også, at beskrivelsen i UPR-rapporten giver et fejlagtigt billede af udvalgets drøftelser, hvor et fagligt flertal faktisk anbefalede inkorporering af bl.a. Børnekonventionen. Børnerådet finder, at det bedste udgangspunkt for Danmarks UPR-bedømmelse er en så objektiv rapport som muligt med henblik på at undgå misforståelser. Hermed kan mest mulig tid anvendes til reelle drøftelser med Menneskerettighedsrådet om mulige måder at styrke menneskerettighederne i Danmark på.

Børnerådet er bekymret over, at regeringen har afskaffet fattigdomsgrænsen. En økonomisk fattigdomsgrænse kan ikke stå alene, men den gør det muligt at måle udviklingen i fattigdom over tid og vurdere effekten af den førte politik på fx børnefamiliernes økonomi. Børnekomitéen anbefalede i 2011 Danmark at indsamle data og arbejde for at reducere børnefattigdommen. Børnerådet anbefaler, at den danske UPR-rapport tager stilling hertil, samt at det tilføjes, hvorledes man i en dansk kontekst vil opfylde FN’s nye bæredygtighedsmål om at afskaffe alle former for fattigdom og reducere uligheden, der forventes vedtaget på FN’s Generalforsamling.

Vedr. UPR-rapportens paragraf 50 undrer Børnerådet sig over, hvor den nævnte 3-ugers frist vedrørende iværksættelse af undervisning af anbragte børn stammer fra, da Børnerådet ikke er bekendt med denne, og da den ikke fremgår af vejledning nr. 3 til serviceloven om særlig støtte til børn og unge og deres familier.

Børnerådet ser frem til Danmarks UPR-bedømmelse og til fortsat dialog med regeringen med henblik på at styrke børns rettigheder i Danmark.

 

Med venlig hilsenPer Larsen                                  Annette Juul Lund
Formand for Børnerådet           Sekretariatschef