Forebyggelse og rådgivning kan forhindre overgreb mod børn

20-11-2015

Børnerådets kommentar til forslag om ændring af straffeloven (skærpelse af straffen for voldtægt m.v.)

Justitsministeriet
Politi- og Strafferetsafd.
Slotsholmsgade 10
1216 København K

20. november 2015
J.nr. 3.7.27/sgh

Lovforslaget sigter mod at skærpe strafniveauet for voldtægt og for at skaffe sig samleje med et barn under 15 år ved udnyttelse af sin fysiske eller psykiske overlegenhed.

Børnerådet tilslutter sig, at regeringen skal sende stærke signaler til borgerne i almindelighed og krænkere i særdeleshed om, at overgreb mod børn og unge bliver behandlet med den største alvor.
Rådet har imidlertid ikke den opfattelse, at strafskærpelser i forbindelse med forbrydelser mod børn og unge i sig selv vil have nogen præventiv effekt i form af færre overgreb. Rådet noterer sig derfor med tilfredshed, at lovforslaget som nævnt i bemærkningerne vil blive fulgt op af en række forebyggende initiativer, som skal føre til et øget antal politianmeldelser og til en mere betryggende sagsbehandling hos myndighederene. Rådet ser frem til, at regeringen nu nærmere præciserer og realiserer disse initiativer.

Det er rådets erfaring (se fx brydcirklen.dk), at mange potentielle krænkere, der har seksuelle fantasier om børn, har et ønske om at få hjælp, og at hjælp i form af rådgivning kan medvirke til at forebygge overgreb.
Børnerådet foreslår derfor, at der ydes øget støtte til oplysning om sundhedsvæsnets tilbud om rådgivnings- og behandlingstilbud på dette område, og at forskning i behandlingsmetoder samtidig prioriteres højt i sundhedsvæsnet.

Børnerådet er opmærksomt på, at der i Børnehusene nu er grundlagt et højt tværsektorielt erfarings- og kompetenceniveau, som med fordel kan inddrages i rådgivning og vejledning af borgerne. Rådet anbefaler, at denne ekspertise inddrages i det forebyggende arbejde, fx ved at borgerne kan henvende sig i Børnehusene med spørgsmål og bekymringer i sager om overgreb mod børn.

Endelig ser Børnerådet frem til, at regeringen fremsætter lovforslag til ændret aldersgrænse for videoafhøring, som det er annonceret i efterårets lovprogram. Grundig og tidlig videoafhøring sikrer den bedst tænkelige belysning af sagen og dermed også retssikkerheden.

 

Med venlig hilsen

Per Larsen                                    Annette Juul Lund
Formand for Børnerådet             Sekretariatschef