Børnerådet: Retshjælpsloven skal ændres, men pas på sagsbehandlingstiden

04-12-2015

Børnerådets kommentarer til forslag om ændring af retshjælpsloven
(Ændring af betingelserne for retshjælp mv.)

Justitsministeriet
Lovafdelingen
Slotsholmsgade 10
1216 København K

4. dec. 2015
j.nr. 3.0.16/sgh


Danmark yder økonomisk hjælp - retshjælp - til personer, der klager over Danmark til internationale klageorganer. Det fremgår af forslagets bemærkninger, at en ændring i FN-klagekomiteernes praksis i samspil med reglerne for den danske ordning for retshjælp bl.a. har betydet, at en række klagere har fået retshjælp i sager, der ikke var rimelig grund til at føre. Nogle sager er således senere endt med at blive afvist af komiteerne på baggrund af basale processuelle forhold, der burde være afdækket, inden retshjælpen blev bevilget. Justitsministeriet foreslår derfor, at reglerne suppleres med et kriterium om, at klager har en rimelig grund til at føre sagen, og at dette spørgsmål vurderes af Civilstyrelsen med klageadgang til Procesbevillingsnævnet, inden der kan udbetales retshjælp.

Børnerådet tilslutter sig på baggrund af bemærkningerne til forslaget det synspunkt, at retshjælpsmidlerne skal anvendes hensigtsmæssigt.

Børnerådet bemærker, at Danmark netop er tiltrådt den nye tillægsprotokol om en klageadgang til Børnekonventionen. Med tilslutningen får børn og unge i Danmark adgang til at klage til FNs Børnekomite over Danmark, hvis deres rettigheder efter Børnekonventionen er krænket. Børnekomiteens foreløbigt sparsomme praksis mht til vurdering af klagebetingelserne kan endnu ikke beskrives nærmere endsige give anledning til kritik som den ovenfor nævnte.
Børnerådet henleder opmærksomheden på børns overordentligt skrøbelige position i en evt. klagesag efter tillægsprotokollen. Denne position er der taget hensyn til i komiteens egne procedureregler for gennemførelsen af klagesager (Se: Rules of procedure under the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure). Komiteen anbefaler en særlig ”child friendly procedure”, der bl.a. omfatter hensynet til Børnekonventionens hovedprincip om barnets bedste i disse sager. I proceduren er det endvidere et hovedhensyn, at alle sager for komiteen skal gennemføres efter et princip om hurtig sagsbehandling, ligesom medlemsstaterne udtrykkeligt opfordres til at undgå unødvendige forsinkelser af sagen (ibid.: 1. General Principles, Principle of expeditiousness, Rule 2), for at barnet eller den unge ikke skal belastes yderligere.

Skal sagens berettigelse mht retshjælp i Danmark som det foreslås nu først vurderes i Civilstyrelsen, må dette efter Børnerådets opfattelse ikke føre til nogen yderligere forsinkelse af sagen, der i forvejen med stor sikkerhed allerede har strakt sig over lang periode. Børnerådet anbefaler, at dette klart kommer til at fremgå af de retningslinjer, som Civilstyrelsen og Procesbevillingsnævnet skal arbejde efter, og at der afsættes de fornødne resurser hertil.

Børnerådet vil følge udviklingen og praksis, særligt med hensyn til klager til Procesbevillingsnævnet over styrelsens afgørelser mhp at vurdere, om de foreslåede ændringer får uhensigtsmæssige konsekvenser for børn og unge i de sager, hvor børn klager. En målestok vil her bl.a. være, om klagerne efterfølgende alligevel bliver realitetsbehandlet ved de internationale organer, selv om Civilstyrelsen forinden har vurderet, at de ikke var berettigede til retshjælp.

Børnerådet kan med disse kommentarer tilslutte sig forslaget.

Med venlig hilsen

Per Larsen                                    Annette Juul Lund
Formand for Børnerådet             Sekretariatschef