Børnerådet bakker op om, at børn ned til 12 år skal give samtykke til ændring af anbringelsessted

15-12-2014

Høring om faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl., ændring af afgørelseskompetence i sager om ændring af anbringelsessted samt nedsættelse af samtykkealder.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold
Departementet
Holmens Kanal 22
1060 København K

15. december 2014
J.nr: 3.7.27/amc

Overordnet bakker Børnerådet op om forslagenes fokus på støtte og barnets rettigheder.

Børnerådet bifalder, at familier får den fornødne faglige støtte ift. det adopterede barn. Blot fordi et barn går fra at være anbragt til at være adopteret er det ikke givet, at barnets særlige behov bortfalder. Dette skal der derfor tages højde for ved en adoption.

Hvad angår netværksfamilier, bør de altid tilbydes den fornødne faglige støtte. Det er afgørende, at netværksplejefamilier gøres opmærksom på muligheden for at opnå støtte samt nødvendigheden af at modtage den, da den jo tilbydes for at sikre barnets udvikling og med udgangspunkt i hensynet til barnets bedste. Børnerådet anerkender i høj grad, at plejefamiliens anmodning om støtte eller supervision ses som et udtryk for plejefamiliens faglige ansvarlighed. Den fornødne faglige støtte bør tilbydes til enhver plejefamilie, uanset hvilken type plejefamilie, der er tale om.

Børnerådet kan tilslutte sig en nedsættelse af alderen til 12 år for samtykke til flytning i forbindelse med ændring af anbringelsessted, så den dermed er enslydende med klageadgangen, som er fra 12 år. Børnerådet vil dog i den forbindelse påpege, at der bliver manglende sammenhæng med § 58 om tvangsanbringelser, hvor barnet først får ret til at samtykke som 15-årig. Det virker usammenhængende, at et barn, som er anbragt, får mulighed for at give/nægte samtykke som 12-årig til en flytning fra et anbringelsessted til et andet, mens en 12-årig, som skal tvangsanbringes, ikke får mulighed for at give eller nægte samtykke. Børnerådet er opmærksom på det ansvar, der følger med muligheden for at give samtykke. Børnerådet er dog af den opfattelse, at børn, som er fyldt 12 år, bør få mulighed for som minimum at give udtryk for deres mening. Børn bør gives mulighed for indflydelse på deres egen sag i det omfang, de er modne til det. Hvorvidt barnets ønsker skal følges, må altid bero på et forvaltningsretligt skøn samt tage udgangspunkt i hensynet til barnets tarv.

Ministeriet angiver, at opsættende virkning ved kommunens afgørelse om valg af nyt anbringelsessted stadig er gældende. Dette mener Børnerådet må være en forudsætning for ændringen. Børnerådet kan tilslutte sig ændringen, forudsat at børnene oplyses om klageadgangen, herunder hvortil de skal klage, hvor lang sagsbehandlingstiden må forventes at være, samt om at der er opsættende virkning, som konkret betyder, at barnet kan blive boende, indtil klagesagen om valg af nyt anbringelsessted er afgjort.

 

Med venlig hilsen

Per Larsen                                    Søren Gade Hansen
Formand for Børnerådet                Chefkonsulent