Administration af ny adoptionslov skal sikre barnets bedste – og give plads til barnets stemme

27-11-2014

Svar på høring over udkast til opdaterede administrative forskrifter som følge af ændring af adoptionsloven (adgang for samlevende til at adoptere sammen).

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold
Departementet
Holmens Kanal 22
1060 København K

27. november 2014
J.nr: 3.7.27/amc

Børnerådet ønsker at understrege vigtigheden af, at der lægges størst mulig vægt på hensynet til barnets bedste i forhold til den tidlige relationsdannelse for barnet, herunder at der sikres tryghed med få nære voksne i barnets hverdag.

Bekendtgørelse om adoption

I kapitel 5 nævnes ”varighed af eventuelt misbrug”. Dette udtryk bør ændres til ”varighed af brug af rusmidler”.

Vejledning om adoption

Hvad angår undersøgelse af ansøgers forhold (5.4.1): I opremsningen af de forhold undersøgelsen skal omfatte, vil Børnerådet anbefale, at der tilføjes "brug af rusmidler".
I afsnit 6.4.1 som omhandler samtykke fra barnet i forhold til børn over 12 år fremhæves, som udkast til Bekendtgørelse om adoption, at samtykket sker ved personligt fremmøde i statsforvaltningen. Børnerådet foreslår, at hensynet til barnets alder og modenhed skal afgøre, hvor mødet finder sted. Det kan fx være mere hensigtsmæssigt, at samtykket gives et andet sted, som barnet kender og er fortrolig med, men som stadig er neutralt for barnet.
I afsnittet om børn under 12 år (6.4.2) er angivet, at oplysninger om barnets modenhed tilvejebringes blandt andet gennem oplysninger fra forældrene og eventuelt barnets daginstitution eller skole. Børnerådet mener, at der med fordel kan skrives, at daginstitutionen eller skolen som udgangspunkt altid bør inddrages.
Børnerådet mener, at stedet for samtalen også skal tilpasses barnets alder og modenhed, hvad angår de yngre børn.

Afsnit 6.4.3 om samtalen med barnet og notatpligt: Det er afgørende, at barnet oplyses om, at de ting som noteres under samtalen bliver viderebragt til forældre og adoptanter, samt hvad notatet skal bruges til efterfølgende. Notatet bør endvidere indeholde barnets udtrykte forhold til familien, herunder søskende og bedsteforældre.

Vejledning om adoptanters fysiske og psykiske helbredsforhold

Overskriften og indholdet i denne vejledning kan passende tilføjes et afsnit om, hvordan adoptionssamrådet skal forholde sig til ansøgers brug af rusmidler, i vurderingen af om brugen i væsentlig grad forringer ansøgerens muligheder for at tage vare på barnet.

Vejledning om frigivelse af børn til national adoption

I kapitel 7 hvor sagsbehandlingsforløbet vedrørende advokatbeskikkelse beskrives generelt, er det angivet, at det i visse tilfælde kan være hensigtsmæssigt at give barnet sin egen stemme. Børnerådet er af den opfattelse, at det altid vil være hensigtsmæssigt at give barnet mulighed for at udtale sig for på den måde at sikre en stemme, som er barnets fuldt og helt, herunder er fri af andre parters interesser.
I valg af anbringelsessted i afsnit 8.5 nævnes forbehold for ikke at anbringe et helt lille barn hos en adoptivfamilie til trods for, at det nævnes, at det er yderst skadeligt for spædbørn at gennemgå skift i omsorgsmiljøet. Børnerådet stiller sig kritisk over for forbehold, der tilgodeser de biologiske forældre og adoptivfamilien frem for hensynet til barnets bedste. Hensynet til barnets bedste bør altid komme i første række.
Forbehold i forhold til at anbringe direkte hos en adoptivfamilie kan dog tages i forhold til børn, der kan udvikle abstinenser og som derfor kan have behov for et anbringelsessted, der tilgodeser disse behov.

Med venlig hilsen

Per Larsen                          Annette Juul Lund
Formand for Børnerådet      Sekretariatschef