Høringssvar: særlig støtte til børn, unge og deres familier

29-05-2013

Høringssvar til udkast til vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til børn, unge og deres familier.

Att: Social- og Integrationsministeriet Kontoret for børn.
J.nr 3.7.27/AMC.

Overordnet kan Børnerådet tilslutte sig de foreslåede ændringer. Børnerådet mener, at ændringerne bidrager til tydeliggørelsen over for de personer, som har en udførende rolle i samspillet med borgeren.

Kommunernes rådgivning om familieplanlægning (abort)

Børnerådet mener, det er et glimrende initiativ at specificere, at kompetencen til at rådgive sundhedsmæssigt ligger hos sundhedspersonalet. Børnerådet mener dog også, der bør lægges op til et samlet helhedsorienteret møde, så kvinden ikke skal til flere møder, men kan nøjes med et, hvor samtlige fagpersoner omkring den gravide er til stede.

Det er mere overskueligt for udsatte personer kun at skulle møde op til ét møde. Så sikres både den gravide og det ufødte barn den bedst mulige hjælp og rådgivning. Det bør derfor tilføjes i punktet, at kommunalbestyrelsen bør foreslå dette for kvinden og anmode om hendes samtykke til et sådant møde.

Kommunernes rådgivning og støtte i forbindelse med æresrelaterede konflikter

Børnerådet mener, det er særdeles vigtigt og kan derfor tilslutte sig, at der i punkt 51.c også nævnes eksempler, der vedrører drenge og æresrelaterede konflikter, så det sikres, at der er beredskab til disse særlige problemstillinger.

Børnerådet bifalder, at der i 51.d skrives at ".. kommunen og den unge sammen kan beslutte.." da det sender et forstærket signal om, at barnet har ret til inddragelse og medbestemmelse.

Specificeringen i punkt 51.e er essentielt som opmærksomhedspunkt i forhold til børns ufrivillige udlandsophold, og Børnerådet kan derfor tilslutte sig denne såvel som punkt 51.f om særlig opmærksomhed på søskende.

Punkt 51.h´s fokus på øvrige samarbejdende organisationer er essentiel for at sikre en effektiv indsats overfor det udsatte barn, og Børnerådet er tilfreds med disse henvisninger. Børnerådet mener dog, at punkt 555 bør fremhæves, så det sikres, at muligheden for at anonymisere anbringelsessted anvendes i de tilfælde, hvor det er hensigtsmæssigt.

Kommunernes handlemuligheder i forbindelse med lukkede familier Børnerådet tilslutter sig de foreslåede ændringer i punkt 271a.

Børnerådet mener, det er vigtigt, at det fremhæves, at hensynet til barnet prioriteres højest i tilfælde, hvor der er tale om lukkede familier. Herunder er det essentielt, at der sker en yderligere tydeliggørelse af, at det, at et barn holdes skjult, medfører, at det er nødvendigt at skaffe sig adgang til hjemmet. Da det per definition betyder, at der ikke kan ske vurdering af barnet og dets sundhed og udvikling, samt der, når forældrene skjuler barnet, vil være tale om modarbejdelse fra forældrenes side.

Med venlig hilsen

Per Larsen                                    Søren Gade Hansen
Formand for Børnerådet         chefkonsulent