Høringssvar: klagetrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område

22-01-2013

Vedr. forslag til ændring af lov om retssikkerhed og administration mv. (forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område).

Att.: Social- og Integrationsministeriet Departementet.
J.nr.3.7.27/sgh.

Forslaget er en del af udmøntningen af aftalen om en holdbar løsning for statsforvaltningerne, se venligst Børnerådets kommentar til Økonomi- og Indenrigsministeriet 22. januar d.å. om en ændret organisering af statsforvalt-ningerne. Heraf fremgår det, at Børnerådet efterlyser en omlægning af statsforvaltningerne båret af et ønske om at styrke tilbuddene til børn og unge i forbindelse med høring og sagsbehandling m.m.

Nærværende forslag om forenkling af klagestrukturen kan efter Børnerådets opfattelse være egnet til en tiltrængt aflastning af statsforvaltningerne og til at fremme overskueligheden i klagesystemet.

Det er endvidere Børnerådets håb, at sagsbehandlingen ved at samles i Ankestyrelsen kan opkvalificeres, og at de samlede gevinster ved omlægningen kan anvendes til at styrke børn og unges retssikkerhed i sociale klagesager ved at fastholde ressourcerne til børn og unge og ved øget fokus på inddragelse af barnets perspektiv i form af høring mv.

Børnerådet har i øvrigt ingen kommentarer til forslaget.

Med venlig hilsen

Per Larsen                                      Annette Juul Lund
Formand for Børnerådet           sekretariatschef