Høringssvar: børnehuse

26-09-2013

Vedr. forslag til bekendtgørelse om børnehuse samt vejledningskapitel om børnehuse til ”Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familie”.

Att.: Social-, Børne-, og Integrationsministeriet.
J.nr./sgh.

Børnerådet hilser børnehusene velkomne og ser frem til en mere ensartet og skånsom behandling af børn og unge i sager om overgreb. Vi henviser i øvrigt til rådets kommentarer af 30. januar 2013 til forslag til lov om beskyttelse af børn mod overgreb (”Overgrebspakken”) .

Generelt er forslagene til bekendtgørelse og til vejledningskapitel hensigtsmæssigt og præcist udformet og må anses for dækkende for problemstillingen. Rådet finder det særligt positivt, at det med den valgte ordning er lykkedes at beskrive og etablere en formaliseret enhedsmodel, som husene skal ledes og fungere efter.

Dette fremgår således tydeligt af forslaget til § 8 i bekendtgørelsen om Samarbejde, af det indledende afsnit i forslag til vejledning om vejledende kvalitetsstandarder, og af sidste del af afsnit 13 om samarbejde med henblik på at understøtte ensartethed i børnehusenes arbejde på landsplan.

Med hensyn til forslaget til vejledningens afsnit 8 om Akutfunktionen gør Børnerådet opmærksom på, at der kan findes flere forskellige modeller til varetagelse af henvendelser uden for normal åbningstid. Man kan således både forestille sig den beskrevne model, hvor driftskommunens sociale døgnvagt tager imod henvendelser, men også et system, hvor en vagttelefon går på skift mellem børnehusene.

Det afgørende hensyn vil være, at der sikres kvalificeret og akut rådgivning uden for normal åbningstid, og rådet anbefaler derfor, at den model, der endeligt foretrækkes, løbende vurderes i lyset heraf.

Som allerede nævnt i den ovenstående kommentar fra Børnerådet til forslaget om overgrebspakken, finder Børnerådet det helt afgørende, at de bærende principper om barnet i centrum og om skånsom behandling af børn, herunder om et nærhedsprincip, finder konkret udfoldelse med den beskrevne model.

Børnerådet vil med stor interesse følge implementeringen af ordningen, særligt om og i hvilket omfang de berørte børn og unge fortsat skal transporteres over store afstande, fx. til lægelig vurdering, og om det endelig lykkes at etablere et velfungerende, tværsektorielt samarbejde mellem politi, sygehuse og kommuner.

Med venlig hilsen

Per Larsen                                          Søren Gade Hansen
Formand for Børnerådet               chefkonsulent