Høringssvar: seksualforbrydelser

19-12-2012

Vedr. Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser.

Att.: Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen, Strafferetskontoret.

J.nr. 3.7.27/sgh.

Børnerådet kommenterer alene de emner i betænkningen, der har betydning for børn og unge.

Samlet set kan Børnerådet med nedenstående kommentarer tilslutte sig Straffelovrådets anbefalinger til udvidet hhv. indskrænket kriminalisering, ændret afgrænsning mellem forskellige strafbestemmelser og til strafudmålingen.

Børnerådet ønsker særligt at kommentere forslaget om ophævelse af straffelovens § 234 om salg af utugtige billeder og genstande til et barn under 16 år. Børn og unge skal ikke udsættes for porno.

Det er imidlertid også Børnerådets opfattelse, at § 234 i dag er uden praktisk betydning, og at straffeloven ikke er et egnet instrument til at regulere den kendsgerning, at børn og unge med lethed og gratis via nettet kan opnå adgang til porno.

Ressourcerne vil set med Børnerådets øjne være bedre anvendt på seksualundervisning i skolen og på rådgivning af de voksne, der skal beskytte børn og unge mod at blive udsat for porno.

Videre hæfter Børnerådet sig ved, at den, der viser eller udleverer porno til et barn, fortsat efter omstændighederne vil kunne straffes for blufærdighedskrænkelse efter lovens § 232.

Hertil kommer, at forældelsesfristen for blufærdighedskrænkelse over for et barn under 15 år efter Straffelovrådets forslag tidligst skal regnes fra den dag, den forurettede fylder 18 år. Forældelse vil derved tidligst kunne indtræde, når den krænkede er 23 år. Børnerådet tilslutter sig denne særlige ændring. Herved sikres det i forbindelse med også denne bestemmelse, at et barn, som er blevet krænket på denne måde, senere som voksen har muligheden for at reagere retligt over for krænkelsen.

Med venlig hilsen

Per Larsen                                   Annette Juul Lund
Formand for Børnerådet        sekretariatschef