Open menu Close menu

I Holbæk bliver kommunens yngste børn inddraget i alt fra opsætning af forestillinger til præsentation af frokosten i institutionen. Det sker gennem kommunens såkaldte MiniCrews. Målet med initiativet er, at børnene vokser og udvikler sig i takt med det ansvar og den indflydelse, minicrewet giver dem.

 

Det handler om at føle, at man kan være med. Ikke bare som tilskuer, men at være medskabende og have en værtsrolle. Projektleder

Hvorfor inddrage børn og unge?

MiniCrew udspringer af initiativet KulturCrew, der startede som et initiativ for børn og unge i grundskolen i Kalundborg Kommune i 2010, og af kommunens børneteaterfestival. I dag har kommuner fordelt over hele landet et KulturCrew, bl.a. Holbæk. Elever, der er en del af KulturCrew, bliver inddraget som arrangører af forskellige kulturprojekter. Som kulturambassadører opnår børnene en følelse af ejerskab til de kulturelle ting, der sker omkring dem.

Holbæk Kommune har valgt at udvide initiativet til daginstitutionerne, for at så mange børn som muligt lærer at være værter og skabe kulturbegivenheder og herigennem får en følelse af at høre til og at have ejerskab og rettigheder i deres hverdag. I dag deltager en tredjedel af kommunens institutioner i initiativet med et eller fere MiniCrews.

Børneinddragelse er at inddrage børns egne artikulerede holdninger, oplevelser og ønsker i individuelle såvel som kollektive forhold. Inddragelse rummer samtidig det at give barnet et refleksionsrum, hvor det bliver set, mødt og forstået, og hvor det bliver spejlet, får nye perspektiver og får konkret viden. Det er væsentligt, at børnenes modenhed, evner, livssituation, sårbarhed og/eller udfordringer anerkendes og afspejles i inddragelsen.

For at man kan tale om reel børneinddragelse, er det væsentligt, at de voksne bliver klogere gennem samspillet med børnene ved at lytte til dem og handle på den baggrund. Det kan fx være i forbindelse med udviklingen og evalueringen af kommunale praksisser.

På nogle områder er børneinddragelse skrevet direkte ind i dansk lovgivning. For eksempel fremgår det af serviceloven, at barnet har ret til at blive inddraget i sin egen sag. FN’s Børnekonventions artikel 12 slår dog fast, at børn har ret til at blive hørt i alle forhold, der vedrører dem. Dermed har børn også ret til at blive inddraget i udformningen af rammerne for deres liv og hverdag.

Hvordan sker selve inddragelsen?

MiniCrew er en gruppe på typisk tre-otte børn. Den enkelte daginstitution vælger selv, hvilke børn der deltager, og hvordan crewets aktiviteter tilrettelægges. Børnene bliver trygge i værtsrollen og bliver bl.a. inddraget som nøglepersoner i afviklingen af en professionel teaterforestilling i deres dagtilbud. Men de spiller også en rolle i helt almindelige hverdagssituationer i institutionerne. Her oplever de at få indflydelse på deres hverdag gennem ansvar for mindre opgaver, som fx at arrangere, præsentere og agere værter i institutionen, når der kommer gæster. I én institution står MiniCrewet hver dag fx for at tilrettelægge og præsentere frokosten for de andre børn. Et andet sted har børnene styret mandagens snak om, hvad børnene har lavet i weekenden. Det giver børn, der ellers er lidt tilbageholdende og stille, et selvtillidsboost, fordi de lærer at stå frem over for de andre børn, fortæller en pædagog.

HØR GODT EFTER!

Rapporten HØR GODT EFTER! (2021) kortlægger danske kommuners arbejde med børneinddragelse og præsenterer 17 cases med gode eksempler på vellykket kommunal børneinddragelse.

Læs rapporten

Kommunens MiniCrews kommer også på et teknikkursus på kommunens spillested, hvor børnene bl.a. får lov til at lege med og lære om lys og lyd. Det, børnene lærer på teknikkurset, kan de senere bruge i forbindelse med arrangementer hjemme i institutionen.

Der arrangeres en teaterforestilling med hver institution i samarbejde med en teatertrup, hvor børnene er med til at agere værter, tage imod gæster, vise dem til deres pladser, lave plakater, hjælpe med opsætningen mv.

Kommunens MiniCrews har desuden hjulpet med at arrangere events som luciaoptog og en filmdag, hvor de har planlagt dagen, udvalgt flm, lavet plakater og billetter, vist de andre børn ind i filmlokalet, præsenteret film osv.

Når børn inddrages som praksisudviklere, sker det typisk ad hoc. Børnene bliver medudviklere og får derfor direkte indflydelse på udformningen af særlige initiativer eller indsatser. Her bevæger vi os fra det overordnede kommunale niveau og ned på praksisniveau. Det kan fx være, at børnene bliver inddraget i indretningen af det lokale fritidshjem, eller at børnene på døgninstitutionen er med til at bestemme, hvad de skal have at spise. Dermed er børnene inviteret med helt ind i maskinrummet og skaber deres hverdag sammen med de voksne i kommunen. Denne inddragelsesform er derfor kendetegnet ved megen dialog og interaktion mellem børn og voksne.

Hvad sker der med børnenes perspektiver?

Holbæk Kommune bruger MiniCrew-projektet til at klæde kommunens børn på til at føle ejerskab og at have medindflydelse på deres egen hverdag. Når børnene bliver sat i front, oplever de, hvordan det er at blive set, taget seriøst og inddraget. En pædagog fortæller fx om, hvordan teknikkurset har givet børnene et selvtillidsboost, der kan hjælpe børnene til at blive aktive medspillere i eget liv – også senere hen: Lige i dagene efter at vi havde været på teknikkursus, talte børnene ikke om andet. Og vi fik også positiv feedback fra forældrene om, at børnene også havde talt om det derhjemme. Og jeg fk kæmpe ros fra en mor, der virkelig kunne se, at det havde givet sønnen et boost.


Det er ikke bare børnene, som drager nytte af projektet. Kommunen får gennem sine MiniCrews indsigter i børnenes liv, fordi projektet undersøgende fokuserer på at udfordre ’plejer’ og se, hvad der sker, når børnene får indflydelse. Det er indsigter, som pædagogerne kan overføre både til konkrete situationer i institutionen og til at skabe refleksion over deres pædagogiske praksis. 

Det har virkelig givet hende et boost at være med. Det gav hende noget. Hun følte sig lidt speciel. Pædagog om et barns udbytte af at deltage i teknikkursus

Gode råd fra Holbæk Kommune

  • Brug løbende børnene i MiniCrewet til små opgaver i hverdagen, så initiativet ikke drukner i andre opgaver.
  • Klæd personalet godt på ved opstart, så de har en forståelse for formålet og ved, hvad de fx kan bruge MiniCrewet til i praksis.
  • Hold løbende fællesmøder med de involverede pædagoger på tværs af dagtilbud, så de kan sparre med hinanden og få idéer til inddragelse af MiniCrewet i hverdagen.

Relateret viden

Her kan du se de seneste nyheder, høringssvar og materialer om samme emne.