Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Path 2

(Uddrag af lovbekendtgørelse nr. 265 af 25. februar 2022)

Herved bekendtgøres lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 95 af 24. januar 2022, med den ændring, der følger af § 1, nr. 2, i lov nr. 2619 af 28. december 2021.

(...)

Børnerådet

§ 88. Social- og ældreministeren nedsætter et børneråd, som skal virke som fortaler for børn. Rådet er uafhængigt og tværfagligt sammensat. Som led i sin fortalervirksomhed skal rådet informere og rådgive regering og Folketing om børns forhold i samfundet samt arbejde på at sikre børns rettigheder. Rådet har endvidere til opgave at vurdere og informere om børns vilkår i Danmark. Rådet skal inddrage børns synspunkter i sit arbejde og kan som led i sin fortalervirksomhed anmode institutioner, hvor børn opholder sig, om at måtte aflægge dem besøg.
Stk. 2. Staten betaler udgifterne ved rådets virksomhed. Social- og ældreministeren fastsætter regler om rådets sammensætning og opgaver.

(...)

Læs hele bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område