Uafhængigheden og kravene til rådsmedlemmernes kompetencer er vægtet højere i det nye udkast til Børnerådets bekendtgørelse

30-03-2022

Børnerådets kommentarer til ny høring over udkast til bekendtgørelse om råd på det sociale område

Social- og Ældreministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K

30.03.2022
J.nr. 1.4.1/sok

Børnerådet har modtaget en ny høring over udkast til bekendtgørelsen om råd på det sociale område vedrørende den del af bekendtgørelsen, der omhandler Børnerådet selv. Høringen er den anden offentlige høring over bekendtgørelsesændringerne, idet de indkomne høringssvar ved den første offentlige høring, ifølge høringsbrevet, har givet anledning til visse justeringer.


Børnerådet afgav høringssvar i første høringsrunde den 7. januar 2022. I dette høringssvar var rådet særligt bekymret for de foreslåede ændringer i proceduren for udpegning af rådsmedlemmer og i kravene til rådsmedlemmernes kvalifikationer. På denne baggrund er vi positive over for, at der i dette udkast er foretaget en række nye ændringer vedrørende de to elementer, og at uafhængigheden herved er vægtet højere, og at der stilles højere krav til rådsmedlemmernes kompetencer.


For så vidt angår rådets sammensætning og udpegningsproceduren er det i det nye udkast foreslået, at der tilføjes yderligere to medlemmer til rådet, som ministeren kan udpege uden indstilling. De øvrige seks menige medlemmer udpeges som nu efter indstilling. Med henvisning til høringssvaret af 7. januar 2022 mener vi fortsat, at alle rådsmedlemmerne af hensyn til rådets uafhængighed bør udpeges efter indstilling. Vi er dog opmærksomme på, at det følger direkte af aftalen om Børnene Først, at Børnerådets sammensætning skal nytænkes, og vi anerkender derfor, at der med den foreslåede nye sammensætning er søgt et kompromis med rådets tidligere bemærkninger vedrørende denne del.

For så vidt angår kravene til rådsmedlemmernes kompetencer stilles der i det nye udkast nu også krav om, at de seks medlemmer, der udpeges efter indstilling, skal have faglig viden om rådets arbejdsområder. Med henvisning til høringssvaret af 7. januar 2022 mener vi, at det er afgørende, at rådsmedlemmerne besidder netop faglig viden, og vi er derfor positive over for, at dette krav er genindsat. Vi så også helst, at der stilles krav om faglig viden for så vidt angår de to medlemmer, der udpeges uden indstilling, men som ovenfor anerkender vi kompromisset her. Vi noterer os i øvrigt, at disse to medlemmer naturligvis skal leve op til kravene i § 15, stk. 5, og altså have ”indgående indsigt i og viden om forskellige aspekter af børns liv”. Herved stilles der også højere krav til disse to medlemmers kompetencer end efter det første udkast, der var i høring.

Derudover er vi positive over for, at der nu i § 15, stk. 5 stilles krav om, at rådet samlet set skal repræsentere en bred og tværfaglig indsigt i børns liv og børns rettigheder, og at børns retsstilling nu nævnes eksplicit som eksempel på et kompetenceområde. Som angivet i vores høringssvar af 7. januar 2022 mener vi, at det er afgørende, at rådet har faglige kompetencer inden for børnerettighedsområdet.


For så vidt angår de øvrige ændringer i bekendtgørelsesudkastet vil vi henvise til høringssvaret af 7. januar 2022.

 

Med venlig hilsen

 

Agi Csonka
Formand

 

Lisbeth Sjørup
Sekretariatschef