Samtykke skal på skoleskemaet, hvis ændring af straffeloven skal lykkes

27-10-2020

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K 

27.10.2020
J.nr. 3.7.27/eva

Lovforslaget medfører en ændring af, hvornår der kan straffes for voldtægt. Straffelovens krav om, at der skal være anvendt vold eller trusler om vold udgår og erstattes af en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse. Børnerådet kommer i det følgende med sine anbefalinger og kommentarer til lovforslaget. Rådet understreger bl.a., at: 

- Børn og unge skal lære om samtykke for, at ændringen af straffeloven i sidste ende får den ønskede effekt.

- Børn under den seksuelle lavalder bliver ikke beskyttet af lovforslaget. Børnerådet efterlyser yderligere beskyttelse af denne gruppe børn.

Intention med lovgivningen er ikke blot at kriminalisere et område, men handler i lige så høj grad om at ændre en kultur. Børnerådet støtter op om dette mål. En ændring af straffeloven er et vigtigt skridt på vejen, men indsatsen må ikke stå alene. Skal en kulturændring lykkes, bør man sætte tidligt ind med oplysning i grundskolen og ligeledes fortsætte oplysningsarbejdet, når de unge bliver seksuelt aktive, eksempelvis på ungdomsuddannelserne. 

Det er derfor Børnerådets anbefaling, at elever i grundskolen og på ungdomsuddannelsen bliver undervist i, hvad samtykke er. Børnerådet har noteret, at det netop var en af anbefalingerne fra Justitsministeriets ekspertpanel. Børnerådet er enig med panelet i, at en opdatering af det nuværende seksualundervisningsmateriale bør rette et stærkt fokus på at lære børn og unge at læse hinandens signaler. Dette skal sikre, at sex altid sker frivilligt. Samtidig skal undervisningen være med til at undgå misforståelser om, hvad samtykke egentligt er. Det er vigtigt at få afmystificeret samtykkebegrebet for børn og unge, så de trygt kan udtrykke deres seksualitet.  

FN’s Børnekomité understreger vigtigheden i, at børn og unge modtager seksualundervisning. Dette følger af FN’s Børnekonvention art. 24, der understreger barnets ret til at nyde den højst opnåelige sundhedstilstand. Dette indebærer ifølge Børnekomitéen, at børn og unge skal modtage alderssvarende, omfattende og inkluderende seksualundervisning med særlig fokus på seksuel adfærd (Committee on the Right of the Child, General comment No. 20 (2016) on the implementation of the rights of the child during adolescence, s.16).

Børnerådet har noteret, at lovforslaget primært får betydning for ofre over den seksuelle lavalder. Det sker, da straffelovens særlige bestemmelser om seksuelle overgreb mod mindreårige ikke bliver ændret med dette lovforslag. Børnerådet bemærker derfor, at der fortsat er behov for yderligere beskyttelse af børn under den seksuelle lavalder. 

 

Med venlig hilsen

 

Agi Csonka
Formand

 

Lisbeth Sjørup
Sekretariatschef