Det skal ske med barnets bedste for øje, når det vurderes, om terrordømte skal have forældremyndighed, bopæl og samvær

11-02-2020

Udvidelse af § 4a i forældreansvarsloven

Social- og Indenrigsministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K

11.02.2020
J.nr. 3.6.15/amc


Ændringen udvider § 4a i forældreansvarsloven til også at omfatte forældre, der er dømt efter visse bestemmelser i straffelovens kapitel 12 og 13. Det drejer sig blandt andet om terrorisme og deltagelse i ulovlig gruppe.

Børnerådet kan tilslutte sig den foreslåede ændring under forudsætning af, at der sker en særskilt vurdering af henholdsvis forældremyndighed, bopæl og samvær. Det skal ske ud fra, hvad der er til barnets bedste.
Rådet forudsætter, at det i forbindelse med vurdering af barnets bedste tillægges en passende vægt, hvis barnet fremsætter et udtrykkeligt ønske om samvær. Dette gør sig navnlig gældende i sager om samvær.


Med venlig hilsen

Mette With Hagensen
Formand for Børnerådet

Lisbeth Sjørup
Sekretariatschef