Lovforslag om obligatoriske sprogprøver for børnehaveklasseelever fra udsatte boligområder er problematisk og tangerer diskrimination

29-08-2018

Børnerådets kommentarer til forslag til ændring af folkeskoleloven mv.
(Obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder m.m.)

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 K

29. august 2018
J.nr. 3.1.6/sgh


Med lovforslaget skal elever i børnehaveklasser på skoler, hvor flere end 30 % af eleverne kommer fra udsatte boligområder, bestå en obligatorisk sprogprøve, før de kan påbegynde undervisningen i 1. klasse.

Mange børn har sproglige udfordringer, og Børnerådet hilser det velkomment, at der er fokus på børns sprogformåen ved skolestart. Børn med disse problemer kommer fra sprogsvage etnisk danske hjem, hjem hvor forældrene er rejst til Danmark fra Østeuropa for at finde beskæftigelse, det er børn med anden etnisk baggrund, børn med medfødte vanskeligheder etc. Et generelt tiltag baseret på faglighed for at hjælpe disse børn ville være både relevant og hensigtsmæssigt. Med det foreliggende finder Børnerådet det problematisk, besynderligt og tangerende diskrimination, at børn udvalgt alene på baggrund af boligområde skal omfattes af nye krav om undervisning og prøve. Hertil kommer, at sprogprøven, som muligvis i sig selv kunne fremme målet, får sanktioner i form af udsat skolestart, hvis den ikke bestås med et tilfredsstillende resultat. Hermed forspildes muligheden for at formidle sprogundervisning og -prøve som et motiverende tilbud om at indhente det forsømte til fordel for gold tvang.

Børnerådet kan ikke tilslutte sig denne del af forslaget.

Videre foreslås det, at forældres ansvar for deres børns skolegang styrkes ved, at der indføres en objektiv pligt for skolelederen til at underrette kommunalbestyrelsen, såfremt en elev har ulovligt skolefravær på 15 % eller mere inden for et kvartal. Herefter skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen.

Børnerådet finder denne ændring uhensigtsmæssig af flere årsager. For det første er Rådet af den opfattelse, at forældres ansvar støttes bedst via dialog og ikke ved hjælp af tvang og økonomiske sanktioner. Til dette er det også vigtigt at påpege, at der ikke eksisterer tilfredsstillende dokumentation for, at straffende foranstaltninger over for forældre kan fremme forældreansvar i en positiv retning. Derimod peger forskning på, at sanktioner over for forældre i de hårdest belastede familier kan føre til forværring af familieforholdene, fx ved at forældre støder deres børn fra sig, og til yderligere marginalisering af familierne (jvf. Ungdomskommissionens Betænkning nr. 1508 om Indsatsen mod ungdomskriminalitet - mindretalsudtalelse om forældreansvar, punkt 7.5.12.).

Heller ikke dette forslag kan Børnerådet tilslutte sig.


Med venlig hilsen

Per Larsen
Formand for Børnerådet

Lisbeth Sjørup
Sekretariatschef