Børnerådet opfordrer til mere arbejde med trivsel frem for flere faglige tests i folkeskolen

08-02-2017

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om obligatoriske nationale tests i folkeskolen

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K

06.02.2017
J.nr. 3.2.3/lej

Børnerådet ønsker i henhold til tidligere høringssvar fortsat at udtrykke bekymring for antallet af standardiserede og obligatoriske tests i folkeskolen. Rådet ønsker at understrege, at man bør anlægge et kritisk blik på de efterhånden mange tests, som eleverne skal gennemføre i grundskolen. Tests kan være et vigtigt redskab i forhold til at evaluere og målrette undervisning til den enkelte elevs behov, men ureflekteret brug af tests kan føre til et ensidigt fokus på resultater og sammenligninger på tværs af skoler, med den utilsigtede konsekvens, at den enkelte elev og dennes behov træder i baggrunden.

Børnerådet opfordrer til, at man i stedet for at indføre flere faglige tests, arbejder mere med elevernes trivsel. Dette kan med fordel gøres med afsæt i den årlige trivselsundersøgelse og med særligt fokus på de antimobbestrategier og værdiregelsæt, som skolerne er forpligtiget på at arbejde med.

I forhold til de særlige vilkår og fritagelse, ser Børnerådet positivt på, at den særlige tilrettelæggelse eller fritagelse træffes på baggrund af inddragelse af eleven og dennes forældre. Inddragelse af en pædagogisk-psykologisk vurdering vil kræve en del ressourcer, og Børnerådet ønsker derfor at pointere, at dette ekstra krav bør følges af flere ressourcer til den Pædagogisk Psykologiske Rådgivning.

Med venlig hilsen

Per Larsen
Formand for Børnerådet

Trine Krab Nyby
Souschef