Høringssvar: inklusion i folkeskolen

06-01-2012

Vedr. forslag til ændring af lov om folkeskolen mhp. inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning.

Att.: Ministeriet for børn og undervisning.

Generelt

Børnerådet tilslutter sig som udgangspunkt det ønske, at alle elevers udvikling og læring i videst muligt omfang skal understøttes i den almindelige folkeskole og i elevens nærmiljø.

FN's Børneretskomite har senest i februar 2011 opfordret Danmark til hurtigst muligt at fremme en proces med henblik på inkluderingen af børn med funktionsnedsættelser i det almindelige skolesystem, idet komiteen fortsat bl.a. er betænkelig ved disse børns dårlige uddannelsesmæssige resultater.

Såvel Salamanca-erklæringen, der omtales i de almindelige bemærkninger til forslaget, som Børnekonventionen understreger, at en vellykket inklusionsproces uomgængeligt stiller ressourcekrav.

Konsekvenserne af en inklusion, der ikke tager tilstrækkeligt hensyn til den inkluderede elevs forudsætninger og udviklingspotentiale, kan være ødelæggende også i et livslangt perspektiv. Konsekvenserne for de andre børn i den inkluderende klasse vil ligeledes være negative.

Rådet bemærker, at det af forslagets bemærkninger udtrykkeligt fremgår, at det fortsat er kommunernes ansvar at give alle børn et fyldestgørende undervisningstilbud. Rådet finder det i den sammenhæng afgørende, at inklusionsprocessen ikke svækkes af den spareindsats, der i øjeblikket finder sted i landets kommuner.

Særligt på undervisningsmiljøområdet vil inklusionsopgaven være stor for kommunerne, og rådet anbefaler bl.a. derfor, at lovgivningen følges op af indgående evaluering, der også omfatter børnenes eget syn på spørgsmålet. Rådet anbefaler, at Dansk Center for Undervisningsmiljø, der gennem Lov om Undervisningsmiljø har et indgående kendskab til området, inddrages i denne evalueringsindsats.

Til de enkelte bestemmelser

Til § 1 nr. 1 (§ 3, stk. 2): Rådet minder om, at de elever, der omfattes af ændringen, også har behov for daginstitutionspladser, hvis inkluderende indsats afstemmes og løbende koordineres med skolen. Dette bør fremgå af bemærkningerne.

Til § 1 nr. 3 (§ 3 a): Børnerådet finder det fortsat generelt utilfredsstillende, at børn ikke har adgang til at klage over de beslutninger, som skolelederen træffer. Vi henviser til rådets høringssvar af 30. marts 2009. Synspunktet gælder også dette specielle område for elever, der nu inkluderes i normalundervisningen.

Særligt anbefaler rådet i øvrigt, at skolelederen efter samråd med forældrene og barnetforpligtes til at anmode om en pædagogisk-psykologisk vurdering af barnet, hvis det er forældrenes eller barnets ønske.

Til § 2 (stk. 1 - 3 om ikrafttrædelse m.m.): I forbindelse med lederens årlige stillingtagen til fortsættelse, ændring eller ophør af den specialpædagogiske indsats til barnet er det gældende ret, at lederen kan undlade at inddrage pædagogisk-psykologisk rådgivning, hvis forældrene er enige heri. Barnets synspunkter skal tillægges passende vægt efter alder og modenhed.

Børnerådet foreslår, at lederen ved uenighed mellem forældre og barn om indsatsen fremover pålægges at inddrage PPR for derved at sikre en uvildig og saglig beslutning.

Med venlig hilsen

Lisbeth Zornig Andersen         Annette Juul Lund
Formand for Børnerådet         sekretariatschef