Høringssvar: familiesammenføring med børn

12-04-2012

Vedr. forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring med børn), sagsnr. 2012-960-0003.

J.nr.5.5.10/HS.

Børnerådet bakker i udgangspunktet op om de foreslåede ændringer af Udlændingeloven, da rådet anser det som tiltrængte lempelser af de gældende regler for familiesammenføring med børn samt tiltag til bekæmpelse af genopdragelsesrejser. Børnerådet bakker desuden op om, at hensynet til barnets tarv præciseres i loven.

Børnerådet finder det dog yderst kritisabelt, at børn over 15 år ikke betragtes som børn i sager om familiesammenføring, samt at børn kan miste deres opholdstilladelse, når de fx sendes på genopdragelsesrejse mod deres vilje.

Børnerådet minder om, at FN’s Børnekonvention forpligter Danmark til at betragte alle borgere under 18 år som børn (jf. Artikel 1), at inddrage børn i sager, der vedrører dem selv (jf. Artikel 12) og at barnets tarv altid skal komme i første række i alle foranstaltninger vedrørende børn (jf. Artikel 3) – herunder sager om familiesammenføring.

Børnersynet i den eksisterende lovgivning strider mod konventionens ånd. De foreslåede ændringer er et skridt i den rigtige retning, men der bør efter rådets opfattelse iværksættes mere ambitiøse ændringer i forhold til børns rettigheder.

Til de enkelte bestemmelser

Til §1, nr. 1: Ændring af krav om vellykket integration
Som påpeget i tidligere høringssvar (Link til D. 13. 02. 2004 - udlændingeloven), finder Børnerådet det bekymrende, at ansøgninger om opholdstilladelse skal indeholde en vurdering af barnets mulighed for vellykket integration. Det er Børnerådets opfattelse, at hensynet til barnets tarv altid bør have første prioritet i behandling af ansøgning om opholdstilladelse (jf. Artikel 3).

Børnerådet anerkender, at den foreslåede lempelse er et skridt i den rigtige retning, men så gerne, at lempelsen gælder for alle under 18 år.

Rådet støtter forslaget om, at det nuværende krav om vellykket integration ikke finder anvendelse, hvis barnet er 6 år eller yngre, når der søges om familiesammenføring, og at 2-årsfristen ikke finde anvendelse i tilfælde, hvor forældrene har været forhindret i at kunne søge om familiesammenføring med deres barn.

Til §1, nr. 2: Ændring af reglerne om ny opholdstilladelse, hvis en tidligere opholdstilladelse er bortfaldet efter ophold i udlandet.

Børnerådet er principielt imod, at børn kan straffes for handlinger, som deres forældre har begået og finder det derfor problematisk, at børn kan fratages deres opholdetilladelse, når de mod deres vilje har været sendt udenfor landet på fx genopdragelsesrejse.

Da de foreslåede ændringer indeholder en lempelse af muligheden for at barnet kan få dets opholdstilladelse igen ud fra hensyn til barnets tarv, er Børnerådet dog positivt overfor forslaget. Det er positivt, at den foreslåede ændring præciserer, hvornår børn over 15 år kan blive familiesammenført med henblik på, at barnet kan få dets opholdstilladelse tilbage, hvis den er frataget mod barnets vilje.

Til §1, nr. 3 Præcisering af muligheden for at give opholdstilladelse til børn over 15 år med henblik på familiesammenføring.

Børnerådet påpeger igen, at det er problematisk, at unge over 15 år ikke betragtes som børn og derfor i udgangspunktet ikke kan blive familiesammenført med deres forældre. Derfor gør Børnerådet opmærksom på tidligere anbefalingers Børnekonvention er alle under 18 år (jf Artikel 1).

Børnerådet er positivt over for præcisering af, at hensynet til barnets tarv indgår i vurdering af, om særlige grunde taler for at give opholdstilladelse til udlændinge, som er mellem 15 og 18 år og derfor i udgangspunktet ikke kan bliver familiesammenført.

Børnerådet finder det positivt, at barnets tarv fremover vil indgå i vurderingen af, om børn mellem 15 og 18 år kan blive familiesammenført.

Til §1, nr. 4: Ændring af reglerne om ny opholdstilladelse, hvis en tidligere opholdstilladelse er bortfaldet efter ophold i udlandet.

Børnerådet bakker op om den foreslåede lovændring, som pålægger Udlændingestyrelsen af egen drift at vurdere, om der er grundlag for ny opholdstilladelse, hvis et barns opholdstilladelse er bortfaldet.

Til §1, nr. 5: Styrkelse af forebyggelsesindsatsen imod genopdragelsesrejser

Børnerådet ser positivt på forslaget om, at kommunalbestyrelsen forpligtes på at orientere forældre om regler om bortfald af opholdstilladelse i forbindelse med genopdragelsesrejse eller andet udlandsophold, der kan have negative betydning for barnets skolegang eller integration.

Det er Børnerådets holdning, at genopdragelsesrejser bør bekæmpes gennem oplysning, dialog og rådgivning - fremfor gennem fx økonomiske sanktioner.

Afslutningsvis understreger Børnerådet Danmarks forpligtelse ifølge FN’s Børnekonvention til at betragte alle under 18 år som børn, at inddrage og høre børn i sager vedrørende dem selv samt at sætte barnets tarv i første række – dvs. også i sager om familiesammenføring.

Med venlig hilsen

Lisbeth Zornig Andersen                 Annette Juul Lund
Formand for Børnerådet                 sekretariatschef