Ny undersøgelse fra Børnerådet: Børns oplevelser med børnehusene:

17-03-2016

”Jeg synes ikke rigtigt, at der er noget, man kan gøre bedre”. Sådan siger en 12-årig pige, der har været til afhøring og udredning i et af de fem børnehuse, der blev etableret i 2013. En undersøgelse fra Børnerådet viser, at børn, der har været involveret i sager om seksuelle overgreb eller vold, føler sig særdeles godt hjulpet af børnehusenes indsats.

Børnerådet har interviewet tre drenge og tre piger i alderen 11-13 år, der har været til afhøring og udredning i et af de fem børnehuse, der blev etableret som et element i Overgrebspakken fra 2012.

Alle seks børn beskriver deres oplevelse med børnehusene som meget positiv. På en skala fra 0-10 vurderer stort set alle børn deres oplevelse til 9 eller 10 – en enkelt sågar 10+.

Læs BørneNotat nr. 1/16: Børns oplevelser af børnehusene

Børnerådets formand Per Larsen er glad for, at man nu får bekræftet, at børnehusene er den rigtige løsning: ’Det er fantastisk glædeligt at se, at børnehusene lykkes så godt med at hjælpe børn, der har været udsat for overgreb og vold. Det har været en mærkesag for Børnerådet i en årrække at få etableret disse tilbud til en gruppe ekstremt sårbare børn. Jeg håber, at man på Christiansborg sikrer de nødvendige ressourcer til at udvikle videre på den gode start, og at man i kommunerne bliver endnu bedre til at trække på den enestående ekspertise, børnehusene har på området.”

Børnenes råd: Gør mere af det, I allerede gør
Under interviewene blev børnene bedt om at komme med gode råd og forslag til, hvordan børnehusene kan blive endnu bedre. Deres råd har generelt karakter af, at børnehuset skal gøre mere af det, de allerede gør.

Børnene har dog også forslag til forbedringer og kon­krete råd til, hvad der kunne gøre det bedre i børne­huset. Børnene peger bl.a. på, at, de gerne vil have mulighed for at tale med ’deres’ psykolog i børnehuset, hvis de får brug for det på et senere tidspunkt, efter udredningen er afsluttet. I den nuværende ordning er dette ikke muligt.

Per Larsen ser gerne, at børnene får denne mulighed: ”Børnenes udfordringer stopper desværre ikke med udredningen i børnehusene. Derfor synes jeg, man skal lytte til deres ønske om mere sammenhæng i behandlingsforløbet og sikre børnehusene de nødvendige ressourcer, så børnene kan få opfølgende samtaler med de psykologer, de møder i børnehusene”, siger han.

Flere opgaver for børnehusene
Folketinget vedtog i februar 2016 en lovændring, der medfører, at børn op til 15 år – mod tidligere 12 år – kan blive videoafhørt i børnehusene i sager om overgreb. Ændringen medfører således, at et større antal børn end tidligere vil få mulighed for at undgå langvarige og stærkt belastende forløb i retssalene. Per Larsen opfordrer derfor Folketinget til at holde et vågent øje med børnehusene økonomi, så opgaven kan løftes uden kvalitetsforringelser eller øget ventetid for de berørte børn.

Om undersøgelsen
Undersøgelsen er udført på foranledning af Socialstyrelsen og Social- og Indenrigsministeriet. Den indgår i en samlet evaluering af Overgrebspakken.

Læs den samlede evaluering her 

Børnene i undersøgelsen er blevet informeret om, at interviewene er afgrænset til at handle om deres oplevelser med børnehusene - og altså ikke om selve overgrebet eller mistanken om overgrebet. Børnene har ligeledes fået information om anonymitet og tavshedspligt og om, at det er frivilligt at deltage. Der er derudover indhentet skrift­ligt samtykke fra forældrene.