Børnerådet beder igen integrationsministeren om at sikre de irakiske børns rettigheder

22-08-2009

Børnerådet og Børns Vilkår retter nu en fornyet henvendelse til integrationsminister Birthe Rønn Hornbech. Det sker med endnu en opfordring om at sikre, at de irakiske børns forhold er ordentligt belyst.

København d. 21. august 2009

Kære Birthe Rønn Hornbech.

Børns Vilkår og Børnerådet er bekymrede for de irakiske børn, der står til tvangsudvisning fra Danmark. Vi har tidligere anmodet om et møde med dig for at drøfte de procedurer, der ligger til grund for beslutningerne i deres familiers asylsager, men det har du afslået. Med fængslingen af flere fædre og voksne brødre til børnene mener vi, situationen er så alvorlig, at der bør ske noget. Derfor dette brev.

I et svar til os tidligere på måneden anerkendte du, at de danske asylmyndigheder er forpligtet til at inddrage hensynet til barnets tarv i alle beslutninger, der vedrører børn. Men det, vi egentlig spurgte om, var, hvordan de danske myndigheder i praksis sikrer sig, at barnets tarv bliver tilgodeset. Vi bad dig gøre rede for:

  • om der er udført aktuelle børnesagkyndige udredninger i de konkrete sager,
  • hvilke faglige kompetencer, der i så fald er inddraget i disse udredninger, og
  • hvilken vægt man har tillagt udredningerne i beslutningen om at gennemføre tvangsudsendelserne

I dit svar skriver du, at der ikke er særlige procedurer for inddragelse af børnesagkyndig ekspertise i udsendelsessager, men at børnesagkyndig ekspertise kan inddrages, ’hvis der opstår behov herfor’. Vi forstår dit svar sådan, at der ikke har fundet børnesagkyndige undersøgelser sted.

Vi vil derfor nu opfordre til, at du tager skridt til at gennemføre en børnesagkyndig undersøgelse med henblik på at sikre overholdelsen af Børnekonventionens Artikel 3, der forpligter staten til at sikre barnets interesser, når der træffes beslutninger og Artikel 12, der forpligter staten til at inddrage børn i beslutninger, der vedrører deres egen situation.

Behovet for sådan en undersøgelse er åbenlyst. Familierne har befundet sig i en ekstrem situation under deres ophold i Danmark, og den aktuelle udvikling øger det psykiske pres på både børnene og deres forældre. Alle berørte børn har opholdt sig i landet i 8-10 år. De befinder sig i en urimelig tilstand af uvished og angst for den forestående tvangshjemsendelse. Flere familier lever aktuelt skjult under ukendte forhold.

En børnepsykiatrisk undersøgelse af seks irakiske børn i danske asylcentre fra 2007 fandt så massive problemer, at fem af familierne efterfølgende fik meddelt humanitært ophold.

Du bør sikre, at tilsvarende undersøgelser af de 21 børn, vi taler om her, gennemføres hurtigst muligt.

Med venlig hilsen

Peter Albæk, formand for Børns Vilkår

Charlotte Guldberg, formand for Børnerådet