Børn i fængsler – en skamplet på det danske retssystem

23-01-2009

Folketingets Retsudvalg har haft justitsministeren og velfærdsministeren i samråd for at få en redegørelse for, hvordan de vil forhindre, at børn anbringes i fængsler sammen med voksne. Justitsministeren mener ikke, at der er noget problem, men velfærdsministeren vil alligevel oprette 15 nye pladser på de sikrede institutioner.

Ungdomskriminaliteten er historisk lav i disse år. Antallet af lovlydige unge under 18 år stiger heldigvis. Den mindre gruppe af udsatte unge, der begår mere og grovere kriminalitet, bliver samtidig mere marginaliserede, og det er en udvikling, der kan medføre yderligere kriminalitet. Det er også med til at øge behovet for pladser på de sikrede institutioner, men antallet af sådanne pladser er ikke fulgt med denne udvikling.

Hertil kommer, at kommunerne svigter deres opgave med at hjælpe børn, der begår kriminalitet. Børn, der begår grov kriminalitet har krav på, at kommunen, udarbejder en individuel plan for, hvordan det enkelte barn kan komme ud af den kriminelle løbebane. Men handleplanerne er ofte stærkt forsinkede eller mangler helt. Dermed fastholdes børnene i et administrativt tomrum, og for alt for mange børns vedkommende tilbringes ventetiden i fængsler, der er beregnet til voksne. Det er en dybt kritisabel og uacceptabel praksis, i strid med FN’s Børnekonvention og alvorligt på kant med Retsplejeloven.

Den 4. december 2008 ringede Børnerådet til Kriminalforsorgen for at få oplyst, hvor mange børn, der på denne dag var indsat i de danske fængsler. Forsorgen forklarede, at der sad ikke mindre end 35 børn i fængsler, der er beregnet til voksne indsatte. Det gennemsnitlige antal børn, der sad i fængsel i 2007 var 15 børn. I 2006 var tallet 18 børn.

Børnerådets formand, Charlotte Guldberg, udtaler: ” FNs Børnekonventions artikel 37 er klar og tydelig: Børn skal ikke sættes i fængsel sammen med voksne. Regeringen har pligt til at sørge for, at børn anbringes på sikrede institutioner og ikke i lukkede fængsler og arresthuse. Alle tal viser, at man ikke har løst denne opgave tilfredsstillende. Derfor er det godt, at kapaciteten øges på de sikrede institutioner, men det skal ske allerhurtigst muligt og det fremtidige behov skal løbende overvåges, så antallet af børn i danske fængsler kommer ned på nul.”

En plan – og handling i en fart

Børnerådet anbefaler, at regeringen hurtigst muligt forpligter sig på at nedbringe antallet af børn, der anbringes i fængsler. Målet skal være, at alle børn, der tilbageholdes af myndighederne, kan anbringes på sikrede institutioner, hvor der er kvalificeret personale og ordentlige forhold for børnene. Regeringen bør sætte sig konkrete, målbare mål for indsatsen, og den bør fremlægge en plan for, hvordan disse mål skal nås.

Samtidig opfordrer Børnerådet landets kommuner til at overholde Servicelovens § 140, som pålægger dem at udarbejde handleplaner for alle børn, der begår grov kriminalitet. Regeringen bør sikre, at kommunerne i praksis lever op til denne helt centrale forpligtelse.

Børnerådet gennemgik i marts 2008 samtlige kommuners børne- og ungepolitikker for at se, i hvor høj grad, kommunerne prioriterer den forebyggende indsats mod ungdomskriminalitet. Resultatet af undersøgelsen var nedslående: Det er under hver 10. kommune, som sætter sig konkrete mål for, hvordan ungdomskriminaliteten skal forebygges. I tre ud af fire kommuner er ungdomskriminalitet slet ikke prioriteret som et indsatsområde i arbejdet for at støtte udsatte børn og unge.

Mere information

Charlotte Guldberg, Børnerådets formand: tlf. 6015 2487
Flemming Schultz, kommunikationsmedarbejder i Børnerådet: 3378 3302