Forældreansvar for børns kriminalitet er skadelig for de mest udsatte familier

06-10-2008

Et flertal af medlemmerne i justitsministerens kommission vedrørende ungdomskriminalitet går ind for, at forældre skal hæfte for deres børns kriminalitet. Men der er ingen evidens for at sanktioner mod forældrene vil føre til faldende kriminalitet - tværtimod.

Justitsministerens Kommission vedrørende ungdomskriminalitet blev nedsat i 2007 for at se nærmere på, hvad der findes af viden om effektive foranstaltninger mod ungdomskriminalitet. Undervejs i kommissionens arbejde har mininsteren bedt om kommissionens stillingtagen til, om man kan begrænse unges kriminelle adfærd ved at lade forældre hæfte for de unges ansvarspådragende handlinger.

Kommissionen splittet

Et flertal af kommissionens medlememmer har i en delbetænkning udtalt sig positivt om virkningerne af at indføre dette såkaldte forældreansvar - dvs. at forældre hæfter på deres børns vegne.

Et mindretal har imidlertid valgt at udtale sig mod flertallets vurdering. Bag mindretalsudtalelsen står Børnerådets repræsentant i kommissionen, retspræsident Birgitte Holmberg Pedersen, professor, dr.jur. Flemming Balvig, advokat Gunnar Homann, Advokatrådet, direktør Anne Jastrup, Danske Regioner, direktør Geert Jørgensen, Børnesagens Fællesråd, dommer Linda Lauritsen, Den Danske Dommerforening samt professor, dr.jur. Eva Smith, Det Kriminalpræventive Råd.

I mindretalsudtalelsen hedder det bl.a., at 'der er en betydelig risiko for, at [sanktioner mod] forældre for deres børns kriminalitet, generelt set ikke alene vil være virkningsløs, men kan have direkte kriminalitetsfremmende konsekvenser gennem en forværring af familieforholdene for de børn, hvor familieforholdene er dårligst og kriminaliteten mest massiv i forvejen - dvs. blandt den lille gruppe af børn og unge, der tegner sig for hovedparten af af alle de lovovertrædelser, børn og unge overhovedet begår. Hermed øges risikoen for en yderligere marginalisering af de mest udsatte familier'

Brug for mere viden om viden om erstatningsansvar

I udtalelsen peger mindretalsgruppen også på, at befokningen mangler viden om børn og unges erstatningsansvar - ikke mindst små børns erstatningsansvar. Gruppen anbefaler derfor, at der iværksættes en informationskampagne, som skal gøre opmærksom på disse forhold.Læs hele delbetænkningen (pdf).