Børnerådet beder minister se nærmere på aldersgrænser for intim-piercinger

07-03-2008

Børnerådet og Det Etiske Råd opfordrer minister for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen, til at overveje, om det skal forbydes at intim-pierce børn og unge under 18 år.

Børnerådets og Det Etiske Råds henvendelse til ministeren, sendt d. 27. februar 2008:

Til minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen

Udsmykning af kroppen (tatovering og piercing)

Med denne henvendelse vil Børnerådet og Det Etiske Råd opfordre ministeren til at overveje behovet for retlig regulering af visse former for udsmykning af kroppen, som indebærer indgreb i kroppen, særligt hos børn og unge.
Børnerådet og Det Etiske Råd mener, at karakteren og det stigende omfang af disse indgreb medfører et behov for at rette fokus mod udøvelsen af denne virksomhed, som i dag ikke er underlagt sundhedsmyndighedernes regulering og kontrol.

Ligeledes mener rådene, at der er behov for at overveje aldersgrænser i forhold til den nuværende lovgivning.

Baggrund

Børnerådet og Det Etiske Råd afholdt i maj 2007 en debatdag om unges forhold til krop og udseende udsprunget af livsstil og tilhørsforhold. Hovedtemaet for debatdagen var indgreb i kroppen uden medicinske formål. Emnerne for debatdagen var omskæring af drenge, piercing og tatovering samt kosmetiske operationer. Rådenes mål med debatdagen var at sætte fokus på baggrunden for at ændre på kroppen. Og at skabe rammerne for en diskussion af, hvem der sætter grænser – eller bør sætte grænser, særligt i forhold til børn og unge. Det blev debatteret, hvem der skal sætte grænser: I hvilken udstrækning skal det være forældrene, de professionelle udøvere, eller de unge selv? Og i hvilken udstrækning er det rimeligt, at det er samfundet, der i form af retlig regulering sætter grænser for indgrebene?

Børnerådet og Det Etiske Råd har besluttet at følge op på debatten. Bl.a. er tatovering, piercing og omskæring af drenge valgt som emne for Etisk Forum for Unge i 2009.

Debatten afdækkede, at der ifølge manges mening er store mangler på området. Bl.a. efterspurgte piercing- og tatoveringsmiljøet selv en øget regulering af bl.a. hygiejnekrav til de klinikker, der i dag udfører tatoveringer og piercinger, samt fastsættelse af aldersgrænser. Området er i dag ikke underlagt regulering fra sundhedsmyndighedernes side, og der udføres ikke nogen form for kontrol af miljøet, ligesom der ikke er fastsat alderskrav i lovgivningen for at få lavet en piercing. Særligt visse former for piercing – bl.a. i tunge, brystvorter og kønsdele – finder rådene så indgribende, at de bør sidestilles med andre kosmetiske indgreb, hvor der i dag er indført en 18 års grænse.

Børnerådet og Det Etiske Råd vil derfor i forlængelse af debatdagen anbefale:

- At det overvejes via lovgivning at indføre aldersgrænser for at få udført piercinger, eventuelt visse former for piercing. Argumentet for dette er primært, at mange helt unge får lavet indgribende piercinger, som de ikke kan overskue konsekvenserne af, bl.a. i form af blivende gener, som f.eks. tandskader.

- At det overvejes via lovgivning at fastsætte rammerne for udførelse af piercing- og tatoveringsvirksomhed, herunder krav til hygiejne, samt at disse klinikker underlægges kontrol-/tilsynsbesøg. Argumentet for ønsket om en skærpelse er primært, at mange klinikker ifølge miljøet selv ikke lever op til de hygiejnekrav, der bør forventes, med deraf følgende risiko for infektioner m.v. samt at myndighederne ikke har nogen reaktionsmuligheder overfor sådanne klinikker.

Børnerådet og Det Etiske Råd vil med denne henvendelse således opfordre til, at ministeren tager initiativ til en vurdering af, om dette område er reguleret på en hensigtsmæssig måde.

Det skal for en god ordens skyld understreges, at denne henvendelse alene angår tatovering og piercing, og at rådene ikke hermed har forholdt sig til andre indgreb i kroppen. Det Etiske Råd finder, at omskæring af drenge er så kompliceret en problemstilling, at Rådet ikke på nuværende tidspunkt har taget stilling til dette.

Med venlig hilsen

Charlotte Guldberg
Formand for Børnerådet

Peder Agger
Formand for Det Etiske Råd

Kit Louise Strand
Medlem af Det Etiske Råd (indtil 1. januar 2008)

Kopi til:

Justitsminister, Lene Espersen

Lars Martinsen, formand for Dansk Piercing Laug

Johnny Hansen, formand for Dansk Tatovør Laug
Sundhedsstyrelsen