Månedsnyt fra Børnerådet oktober 2017

02-10-2017

Børns lyst til at hjælpe flygtningebørn hænger sammen med deres forældres holdninger og socioøkonomiske baggrund
Børn med forældre, der er positive i forhold til flygtninge, og børn fra socialt og økonomisk dårligt stillede familier, er mest parate til at hjælpe børn, der er flygtet, med at falde til. Det viser en ny undersøgelse fra Børnerådet blandt 3.700 børn i 7. klasse. Undersøgelsen viser også, at børn, der er flygtet eller familiesammenført, har dårligere handlekompetencer, end andre børn.

Læs Børnerådets BørneIndblik: ”Man skal ikke se ham som en flygtning, men som en potentiel ven”

Børneflygtninge kæmper med at blive en del af fællesskabet
De sidste par år har Danmark modtaget mange børn, der er flygtet eller familiesammenført. Når børnene har fået opholdstilladelse skal de for alvor prøve kræfter med et dansk hverdagsliv. Det er langtfra let, viser en ny undersøgelse fra Børnerådet, der stiller skarpt på de første år efter, at børnene og deres familier er ankommet til en kommune.

Læs Børnerådets undersøgelse: ”Du kan godt sige til dem, der er ingen forskel mellem os og dem”

Grønlandske børn i Danmark står ofte uden for danske fællesskaber
I en ny kvalitativ undersøgelse fra Børnerådet fortæller syv grønlandske børn, der er flyttet til Danmark, at det ofte er svært at føle sig inkluderet og at få danske venner. De er stolte af deres grønlandske baggrund, men de oplever også mobning og fordomme på grund af den.

Læs Børnerådets undersøgelse: "Min mor ville have, at vi fik en god uddannelse og et bedre liv"

Børnerådet er flyttet til Billund
Som en del af regeringens udflytning af statslige arbejdspladser er Børnerådet per 1. oktober 2017 flyttet til Billund. Flytningen kommer blandt andet til at betyde, at der i oktober måned må forventes længere svartid end normalt, og at hovednummeret er lukket i uge 40. Børnerådets nye adresse er: Børnerådet, Hovedgaden 12, 1D og E, 7190 Billund. Hovednummer og mailadresse er de samme som hidtil.

Tvang i psykiatrien skal forklares for børn og unge
Nyt informationsmateriale om tvang er på vej ud til børn og unge i psykiatrien. De efterspørger selv mere viden om tvang, viser en tidligere undersøgelse fra Børnerådet. Materialet, som består af en film og to pjecer, er udviklet i et samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Børnerådet og Psykiatrifonden.

Find materialet om tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien på www.sum.dk/tvang

Den danske regering stod skoleret for FN’s Børnekomité
I efteråret 2016 sendte Unicef Danmark, Danske Handicaporganisationer, Børnesagens Fællesråd, Børnerådet og en række andre organisationer en lang liste med anbefalinger om danske børns rettigheder afsted til FN’s Børnekomité i Genève. Den 15. september blev den danske regering eksamineret af komitéen i Danmarks indsats for børns rettigheder.

Læs organisationernes kommentarer til komitéens eksamination af den danske regering

Lovforslag om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap omgår visse forpligtelser
Ifølge Handicapkonventionen har lande pligt til at sikre, at personer med handicap kan deltage på lige fod med andre. Det indebærer blandt andet etablering af rimelig tilpasning i situationer, hvor personer med handicap ellers ikke vil kunne deltage. Lovforslaget inkluderer imidlertid ikke "rimelig tilpasning", hvilket det naturligvis bør gøre, hvis Danmark skal undgå forskelsbehandling og leve op til Handicapkonventionen.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger

Yderligere indsnævring af mulighed for opholdstilladelse tager ikke hensyn til barnets bedste
Lovforslaget indebærer, at en urigtig oplysning om identitet fra et barn eller en ung afgivet ved ankomsten til Danmark kan betyde, at ansøgeren aldrig vil kunne blive dansk statsborger. Børnerådet mener ikke, at der er tilstrækkelig begrundelse for skærpelsen, som ikke tager højde for den særligt sårbare situation, som ansøgeren er i.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger

Reduktion i udsatte familiers rådighedsbeløb vil ikke styrke indsatsen mod rocker- og bandekriminalitet
Tværtimod vil stramningen i optjeningsretten til børne- og ungeydelsen bidrage til, at flere børn i nytilkomne familier får ringere opvækstforhold, hvilket skaber grobund for kriminel adfærd. Lovforslaget risikerer derfor at have den stik modsatte effekt af den tilsigtede.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger