Månedsnyt fra Børnerådet juli 2017

03-07-2017

Børn fra socialt og økonomisk trængte familier har flere sundhedsproblemer end andre børn
En ny undersøgelse fra Børnerådet viser, at børn fra socialt og økonomisk trængte familier oftere er syge, oftere får medicin og er mindre tilfredse med deres egen sundhed end andre børn. Samtidig tror de mindre på, at de får en høj livstilfredshed som voksne. Undersøgelsen er lavet blandt 3.700 børn i 7. klasse.

Læs Børnerådets BørneIndblik: Sociale forskelle i sundhed blandt børn

Ny undersøgelse udpeger nogle af de børn, der i størst omfang bliver udsat for vold
Børn, der vokser op i en familie med alkohol- eller stofmisbrug, børn der har en diagnose, eller børn med en anden etnisk baggrund end dansk bliver i større omfang end andre børn udsat for vold derhjemme. Undersøgelsen fra Børnerådet er lavet blandt 4.039 elever i 7. klasse.

Læs Børnerådets BørneIndblik: Nogle børn er mere udsatte for vold end andre

Debatindlæg: Der mangler stadig handling efter 20 år med lussingeforbud
20 år efter afskaffelsen af revselsesretten er der stadig for mange børn, som bliver udsat for vold. Vi ved nu, hvor man kan sætte ind, så det bør være vores generations største opgave frem mod 2030.
Børnerådets formand Per Larsen er afsender på debatindlægget sammen med generalsekretær for Red Barnet Jonas Keiding Lindholm, overborgmester i København Frank Jensen(S) og direktør i Børns Vilkår Rasmus Kjeldahl.

Læs hele debatindlægget bragt på altinget.dk

Nye undersøgelser efter sommerferien: Syriske børneflygtninge og grønlandske børn
Danmark modtager i disse år flere flygtninge, end vi er vant til. En stor andel er børn, som flygter med deres familie, og mange af de børn kommer fra Syrien. Den nye undersøgelse skal afdække et børneperspektiv på forholdene for syriske børneflygtninge i Danmark og være med til at sikre så gode vilkår som muligt for dem.

Derudover undersøger Børnerådet grønlandske børns livsvilkår i Danmark. Formålet er blandt andet at få viden om, hvad flytningen fra Grønland til Danmark betyder for deres liv, og hvilke tiltag der kan støtte dem i at blive inkluderet og få et godt liv.

Begge undersøgelser udkommer i løbet af august/september.

Læs mere om Børnerådets aktuelle projekter

Minimumskrav for tilsyn af indkvarteringssteder skal øge børns retssikkerhed
Børnerådet mener, at tilsynet med indkvarteringsstederne på en række områder er mangelfuldt og uklart. Der bør derfor opstilles en række minimumskriterier, så der bliver sikret en tilstrækkelig standard for tilsynet. På den måde bliver retssikkerheden øget for børnene, de ansatte og myndighederne. Endelig bør det af forslaget klart fremgå, at tilsynsrapporterne bliver offentliggjort.

Læs høringssvaret og Børnerådets anbefalinger

Børnerådet anbefaler ikke kriminalisering af børne-sexdukker
Da der ikke er videnskabelig dokumentation for, at der er sammenhæng mellem brug af fiktiv børnepornografi, børne-sexdukker og graden af online eller kontaktovergreb på børn, kan Børnerådet ikke anbefale en kriminalisering af de såkaldte børne-sexdukker. Derimod opfodrer rådet til yderligere forskning på området, så eventuelle sammenhænge bliver bedre belyst.

Læs høringssvaret og Børnerådets anbefaling

Oplysningsindsats frem for strafskærpelse, når det gælder spredning af billeder på de sociale medier
Børnerådet mener, man bør forebygge spredning af billeder på de sociale medier gennem oplysningsindsats frem for strafskærpelse, særligt hvad angår børn og unges deling af billeder. Derudover anbefaler Børnerådet at højne børns digitale dannelse, blandt andet gennem uddannelse af lærere og forældre og ved hjælp af øget adgang til rådgivning.

Læs høringssvaret og flere af Børnerådets anbefalinger

Børnerådet holder sommerferie
Hele juli holder Børnerådets sekretariat sommerferielukket. Vi er tilbage igen tirsdag 2. august.
Vi ønsker alle børn og voksne en god sommerferie.