Effektfuld opsporing, test og screening kræver opfølgende støtte og indsats

04-03-2022

Børnerådets kommentarer til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om kommunal indsats for unge under 25 år, lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet og lov om kommunale internationale grundskoler (Fremtidigt evaluerings og bedømmelsessystem i folkeskolen mv.).

Børne- og Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K

04.03.2022
J.nr. 3.2.3/mdi

Lovforslaget udmønter en række initiativer fra aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen mv., som kræver lovændringer. Børnerådet vil i det følgende kommentere på de dele, der vedrører:

  • forslag til lovændring om styrkelse og påbegyndelse af tidlig indsats i forhold til ordblindhed i 1. klasse gennem obligatorisk klassebaseret screening for læsevanskeligheder og anvendelse af risikotesten for ordblindhed
  • obligatorisk redskab til brug for sprogvurderinger i børnehaveklassen
  • styrket opsporing af højt begavede elever

Børnerådet ser overordnet positivt på lovforslaget. Vi understreger samtidig vigtigheden af blikket for barnets trivsel og en helhedsorienteret støtte og indsats som opfølgning, når screeninger fanger elever med særlige behov.


Styrket indsats mod ordblindhed kræver helhedsorienterede tilbud
Børnerådet mener, at det er positive tiltag, at der nu screenes for læsevanskeligheder på 1. klassetrin samt at elever, der viser tegn på specifikke læsevanskeligheder, tilbydes risikotest for ordblindhed senest på 1. klassetrin. Børnerådet er enig i, at det er afgørende, at elever med læsevanskeligheder og ordblindhed identificeres tidligt i skoleforløbet. Forskning viser, at læsefærdigheder er afgørende for at klare sig i uddannelsessystemet¹. Vi bifalder, at det allerede er en del af Børne- og Undervisningsministeriets overvejelser, at testene skal bidrage til, at der tidligt kan iværksættes den rette forebyggende og tidlige indsats til elever med behov. Vi vil dog samtidig understrege, at krav om test og opsporing af læsevanskeligheder på 1. klassetrin ikke fraskriver skolernes forpligtelse til at opspore elever, der senere i skoleforløbet viser tegn på læsevanskeligheder.
Det er vigtigt, at testresultaterne straks følges op med indsatser. Børnerådet anbefaler, at Børne- og Undervisningsministeriet udarbejder klare retningslinjer for, hvilke indsatser skolerne skal iværksætte som opfølgning på testen, og ministeriet bør ligeledes udarbejde en pakke af helhedsorienterede tilbud til at tage hånd om barnet med værktøjer og støtte. Det er afgørende, at skolerne er opmærksomme på, hvad det for den enkelte elev betyder at blive identificeret med læsevanskeligheder og hvilke udfordringer, der kan gøre sig gældende, når man føler sig anderledes som elev.


Sprogvurderinger i børnehaveklassen bør være evidensbaserede
Børnerådet bakker op om den foreslåede ændring om krav om en fælles kommunal procedure til sprogvurdering ved brug af et nyt nationalt sprogvurderingsredskab med tilhørende it-system. Barnets sproglige færdigheder er et væsentlig pejlemærke for, hvor hurtigt og hvor godt barnet lærer at læse².
Børnerådet mener, at det er afgørende, at sproglige kompetencer måles med evidensbaseret vurderingsmaterialer. De nye tiltag vil sikre barnet en ensartet, valid og pålidelig vurdering, som ikke afhænger af, hvem der gennemfører sprogvurderingen. Børnerådet er enige i, at det er vigtigt, at undervisningen i børnehaveklassen lige fra begyndelsen tager udgangspunkt i det enkelte barns sproglige forudsætninger, og det er derfor afgørende, at sprogvurderingen indeholder anbefalinger til tilrettelæggelse af den videre pædagogiske indsats og understøttelse af undervisningen med udgangspunkt i det enkelte barns sprogvurdering.


Styrket opsporing af højt begavede elever bør have trivsel i fokus
Børnerådet bakker op om styrket opsporing af højt begavede elever. Vi ser positivt på, at forslaget skal medvirke til, at skolerne bedre kan tage hensyn til højt begavede elever i forhold til skolens indsats i tilrettelæggelse af undervisningen. Vi opfordrer i den forbindelse til, at der præciseres og udmøntes et helhedsorienteret blik på barnet. Det er afgørende for barnets udvikling, at højt begavede børn udfordres fagligt, men det er også vigtigt, at skolerne tager ansvar for, at alle elever trives - både i skolens faglige såvel som sociale fællesskaber. Børnerådet mener, at der bør være særlig opmærksomhed på, hvad det for den enkelte elev kan betyde at blive screenet som højt begavet elev. Et vigtigt opfølgende tiltag på opsporingen bør være, at der er fokus på støtte til den enkelte elev samt opmærksomhed på elevens sociale adfærdsmønster og elevens deltagelse i fællesskabet. Børnerådet er bekymret for, at tidlig opsporing af højt begavede elever kan medvirke til unødvendig marginalisering af elever, der ikke passer ind i normen.

 

Med venlig hilsen

Agi Csonka
Formand 

Lisbeth Sjørup
Sekretariatschef

__________________________________________________

¹ EVA: Læsefærdigheder i Norden (2006)
² Sprogvurdering i børnehaveklassen