Når kvinder på krisecentre får psykologbehandling, kommer det deres børn til gode

18-02-2020

Om psykologbehandling til kvinder i krisecenter
(Ændring af serviceloven)

Social- og Indenrigsministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K

18.02.2020
J.nr. 3.5.10/sgh

Børnerådet tilslutter sig forslaget, der indebærer, at kvinder på krisecenter får ret til op til 10 timers psykologbehandling under eller umiddelbart efter opholdet.

Børnerådet kan helt tilslutte sig den vurdering, at psykologstøtte til kvinder på centrene vil styrke den omsorg, som kvinderne kan drage for deres børn (Bem. 2.2.). Videre er det også rådets opfattelse, at udbyttet af psykologbehandlingen til de ledsagende børn vil øges i takt med, at moren får mulighed for psykologbehandling af de problemer, der knytter sig til opholdet, typisk vold i familien.
Børnerådet formoder, at det stadigt øgede antal ledsagende børn på krisecentrene også har medført et øget behov for behandling, som børnene allerede har ret til efter SEL §109, stk. 8.
Rådet understreger betydningen af, at de behandlende psykologer besidder den erfaring og ekspertise, som følgerne af vold i familien og i forældrerelationen kræver.
Rådet kan derfor også støtte det synspunkt, at kommunen og krisecenteret med fordel kan koordinere tilrettelæggelsen af den behandling, som moren nu vil få, med behandlingen til det ledsagende barn, fx i forhold til, at hjælpen skal varetages af den samme psykolog.


Med venlig hilsen

Mette With Hagensen
Formand for Børnerådet

Lisbeth Sjørup
Sekretariatschef