En koordinerende fagperson kan bane vejen for et godt voksenliv for udsatte børn

29-06-2020

Udpeg en koordinerende fagperson for barnet til overgangen mellem barn og voksen

Social- og Indenrigsministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K


 29.6.2020
 J.nr. 3.7.27/amc

Generelt om lovforslaget
Målgruppen for forslaget er unge, som har en betydelig funktionsnedsættelse eller indgribende lidelse, og som modtager hjælp efter serviceloven, uanset hvilke bestemmelser støtten gives efter. Det vil sige, at lovforslaget omfatter de unge, som med meget stor sandsynlighed skal modtage et tilbud efter servicelovens voksenbestemmelser (og ikke kun efterværn).

Overordnet er det et forslag, der søger at sikre overgangen til voksenlivet for en gruppe børn, som med meget stor sandsynlighed får brug for støtte også i voksenlivet. Børnerådet mener, at det er positivt.

Forslaget burde dog omfatte alle unge, der er anbragt efter serviceloven. En ensretning ville være på sin plads. Overgangen fra barn til voksen er uden tvivl svær for alle udsatte børn, hvorfor det vil være gavnligt, at kommunen begynder sine forberedelser allerede, når den unge fylder 16 år, og ikke først når den unge fylder 17½ år, som det er reglen for anbragte. Særligt når vi ved, at der for denne gruppe unge er øget risiko for hjemløshed og andre svære sociale problemer. Ved at forberede i god tid og have et sikkerhedsnet kan det måske undgås, at den unge står uden hjælp, når han/hun fylder 18. Det er helt afgørende, at vi ikke taber de unge i forbindelse med deres overgang til voksenlivet. I den forbindelse bør det overvejes, om der i lovgivningen skal tilføjes en pligt til at udpege en koordinator for den unge. Hvis der udpeges en koordinerende kvalificeret fagperson, som følger den unge hen over overgangen, og som fungerer som tovholder i forhold til de forskellige myndighedsområder, kan det forhåbentlig fratage den unge det pres, det er at skulle holde styr på de forskellige regler, og det vil samtidig sikre en vedvarende, tilgængelig støtte i de udfordringer, der ligger i overgangen til voksenlivet.


De enkelte dele af lovforslaget
I den nye bestemmelses stk. 2 kan der med fordel tilføjes to forhold, som skal indgå i overvejelserne: netværk og relationer. Det er forhold, som har enorm betydning for den unge.
De bør ikke være indeholdt i sociale forhold, men skal have deres eget punkt.


Med venlig hilsen


Hanne Hartoft 
Næstformand              

Lisbeth Sjørup
Sekretariatschef