Børnerådet bifalder afskaffelse af integrationskravet, men efterlyser længere ansøgningsfrist ved familiesammenføring af børn

20-09-2019

Afskaffelse af integrationskravet og indførelse af en 3-måneders grænse for ansøgning

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K

20.09.2019
J.nr. 3.5.10/amc

Børnerådet kan overordnet tilslutte sig forslaget om at afskaffe integrationskravet for børn, der søges familiesammenført af deres forælder, da det er Rådets opfattelse, at kravet ikke er hensigtsmæssigt. Særligt fordi det må være særdeles svært at vurdere et barns potentiale for integration.

Vi bifalder forslaget om en overgangsordning for børn af visse herboende forældre.

Børnerådet ser det i overensstemmelse med hensynet til barnets bedste, at der er mulighed for, at et barn kan blive familiesammenført med den af deres forældre, der bor i Danmark, hvis barnet ønsker at blive familiesammenført, også selvom barnet ikke er kommet til Danmark med forælderen. Da fristen er relativt kort, bør det sikres, at meddelelse om opholdstilladelse til forælderen ledsages af en oplysning om fristen på 3 måneder, som løber fra meddelelse om opholdstilladelse. Det kan passende indgå som en del af myndighedernes oplysningspligt.

Børnerådet vil anbefale, at fristen gøres længere, da 3 måneder ikke vurderes at være proportionalt med de overvejelser, en forælder og et barn må tænkes at gøre sig i forbindelse med familiesammenføring. Der kan særligt være tilfælde, hvor den herboende forælder har behov for en længere periode til at få en aftale i stand med den anden forælder, om at deres fælles barn skal flytte til Danmark.

Rådet mener, at det er helt afgørende, at der i vurderingen af, om 3-måneders fristen kan fraviges, tillægges passende vægt på hensynet til barnets bedste efter Børnekonventionens art. 3, herunder at eventuel tvivl kommer barnet til gode.


Med venlig hilsen
                         
Mette With Hagensen   
Formand for Børnerådet                  

Lisbeth Sjørup
Sekretariatschef