Yderligere stramninger på udlændingeområdet rammer børnene

18-01-2019

Høring over ændringer der bl.a. medfører ydelsesnedsættelse for forsørgere, loft over antallet af familiesammenføringer og reducering af betydningen af børns selvstændige tilknytning til Danmark i inddragelsessager.

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K

18.01.2019
J.nr. 3.5.10/amc

Der er i Danmark tradition for at værne om familielivet. Dette kommer også til udtryk i de internationale konventioner, Danmark har tiltrådt – både FN’s Børnekonvention og Den Europæiske Menneskeretskonvention. Det grundlæggende princip om at familien er en beskyttelsesværdig enhed, som har en naturlig sammenhæng med børns grundlæggende behov for tryghed, sættes imidlertid under pres, når der lægges op til, at ministeren skønsmæssigt kan indføre et loft over familiesammenføringer. Børn er således i risiko for at opleve en unødig forlængelse af den livsperiode, hvor de må leve uden forældrene som primære omsorgsgivere, og derfor kan Børnerådet ikke anbefale en sådan regel.

Børnerådet mener, at der er tale om tiltag, der vil få stor betydning for de børn og unge, der er omfattet af ændringerne, bl.a. i form af afsavn, tilknytningsbrud samt risiko for overgreb og traumer. De pågældende børn er særligt udsatte på den ene eller anden måde, og vi skal derfor som voksne have et særligt beskyttelseshensyn for øje, herunder sætte hensynet til barnets bedste efter Børnekonventionens artikel 3 i centrum.

Ydelsesnedsættelse for forsørgere
Børnerådet finder, at det er meget bekymrende, at det netop er forsørgere, der nedsættes i ydelse. En forsørger har en forpligtelse over for et barn eller flere børn, og ikke alle forsørgere i den pågældende gruppe kan forsørge sig selv, enten på grund af manglende kvalifikationer eller på grund af traumer fra ophold i krigsramte områder. Børnerådet vil opfordre til, at der lægges vægt på initiativer til at fremme beskæftigelsen for de pågældende forsørgere fremfor at søge at opnå beskæftigelse gennem pres, som påvirker forsørgernes børns trivsel.

Loft over antallet af familiesammenføringer
Et loft over antallet af familiesammenføringer vil alt andet lige betyde, at børn, som ellers ville være berettiget til familiesammenføring, må blive, hvor de er. Det vil sige, at børn skal blive i krigshærgede områder, store flygtningelejre eller andre steder, hvor der er øget fare for deres trivsel og udvikling, og hvor det i sidste ende kan medføre døden.
Uledsagede flygtningebørn, som opholder sig i Danmark og venter på familiesammenføring, har allerede været adskilt fra deres forældre i en periode, og Børnerådet vil på det kraftigste fraråde, at perioden forlænges for børnene. Børnene har allerede lidt afsavn, og de bør ikke belastes yderligere.
Børnerådet vil foreslå, at der i stedet sikres et beredskab i kommunerne til netop at håndtere sådan en situation, såfremt kommunerne i fremtiden efterspørger hjælp til håndteringen af familiesammenførte. Vi henviser i øvrigt til vores tidligere høringssvar på udsættelse af familiesammenføring i 3 år.

Reducering af betydningen af børns selvstændige tilknytning til Danmark i inddragelsessager
Børnerådet bifalder ikke en reducering af betydningen af børns selvstændige tilknytning til Danmark, da det betyder, at inddragelse af opholdstilladelse kan ske, selvom barnet har en fyldestgørende tilknytning til Danmark, herunder er fuldt integreret. Hensynet til barnets bedste efter Børnekonventionens artikel 3 skal tillægges passende vægt, så det bliver en individuel vurdering af barnets selvstændige tilknytning.

Med venlig hilsen

Mette With Hagensen
Formand for Børnerådet

Lisbeth Sjørup
Sekretariatschef