Børnerådet hilser forslaget om Én plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer velkomment med visse ændringer

12-03-2018

Børnerådets kommentar til forslag om ”Mulighed for at udarbejde Én plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer”

Finansministeriet
Christiansborg Slotsplads 1
1218 København K

12. marts 2018
J.nr. 3.7.27/sgh


Børnerådet kan tilslutte sig Sammenhængsreformens målsætning om et opgør med flere forskellige handleplaner for den samme borger, så borgeren kan opleve at have én indgang til kommunen. Rådet finder det positivt og hensigtsmæssigt i lyset af denne målsætning, at alle kommuner får bedre muligheder for at tilbyde borgerne og dermed også børn og unge sammenhængende og helhedsorienterede indsatser på tværs af forvaltningerne.

Børnerådet hæfter sig ved, at lovforslaget udtrykkeligt ikke har til hensigt at svække retssikkerheden ved at ændre de gældende regler om rettigheder og klageadgang i den eksisterende lovgivning. Rådet finder det særlig positivt, at barnets eller den unges handleplan kan indgå i den samlede familieplan, og at barnets selvstændige rettigheder efter serviceloven fortsat vil blive respekteret.
Børnerådet hilser på denne baggrund forslaget om Én plan velkomment med følgende kommentarer.

Koordination
Det fremgår af bemærkningerne si. 8, at forslaget ikke indebærer et særskilt krav om én koordinerende sagsbehandler, men at der i det videre arbejde med Én plan vil blive set på denne mulighed. Særligt for børn er det ofte forvirrende med ganske mange forskellige voksne omkring et i forvejen uoverskueligt sagsforløb. Skal børnesager i det beskrevne omfang (fx i form af en samlet familieplan, si. 11 i bem.) kunne indarbejdes i Én Plan-arbejdet, finder Børnerådet derfor, at én koordinator bør være en forudsætning for arbejdet, og at dette formuleres i lovforslaget.

Sundhedsproblemer
Borgere med komplicerede problemer vil også ofte også have sundhedsproblemer som en integreret del af problembilledet. Børnerådet forudser, at indsatsen for en helhedsorienteret tilgang til planlægningen næppe vil lykkes, hvis der ikke også tages de fornødne tværsektorielle initiativer. Børnerådet ser derfor frem til, at de regionale sundhedsplaner og planer fra psykiatrien inddrages i arbejdet med Én plan, som anført si. 9 i bemærkningerne.

Videregivelse af oplysninger
Forslaget lægger op til, at der skal lovgives særskilt mhp automatisk videregivelse af oplysninger mellem forvaltningerne, når Én plan skal iværksættes for den enkelte borger. Det er Børnerådets opfattelse, at anvendelsen af samtykkereglerne vil være et bedre udgangspunkt for et godt samarbejde mellem borger og forvaltning. Borgeren inddrages i sin plan gennem dialog, og oplevelsen af at blive lyttet til styrkes gennem den drøftelse, der ligger forud for afgivelsen af samtykket. Lovgivning bliver dermed ikke nødvendig.


Med venlig hilsen

Per Larsen
Formand for Børnerådet

Lisbeth Sjørup
Konst. sekretariatschef