Børn skal beskyttes mod psykisk vold begået af voksne i både hjem, institution og skole

18-12-2018

Børnerådets kommentar til forslag til lov om ændring af straffeloven m.fl. (Selvstændig bestemmelse om psykisk vold)

Justitsministeriet
Strafferetskontoret
Slotsholmsgade 10
1216 København K

j.nr.3.7.27/sgh
18. dec. 2018


Generelt
Børnerådet hilser som udgangspunkt forslaget velkomment og henviser i øvrigt til Børns Vilkårs, Red Barnets, Mødrehjælpens og Børnerådets Høringsnotat om ny bestemmelse om psykisk vold, fremsendt til ministeriet 5. juli 2018.

Vi konstaterer med tilfredshed, at der i bemærkningerne til forslaget er taget hensyn til en række af kommentarerne og forslagene i det nævnte notat. Dette gælder bl.a. i forhold til opremsningen af strafværdige handlinger (bem. si. 20) samt definitionen af tidsudstrækning set i relation til børns tidsopfattelse (bem. si. 19).
Det er dog fortsat rådets opfattelse, at et afsnit af bemærkningerne systematisk afsat til børneperspektiverede hensyn havde tjent den praktiske implementering af lovændringen bedre end de foreslåede bemærkninger.
Børnerådets synspunkt er også fortsat, at afgrænsningen af gerningspersonkredsen er for snæver, når det fastholdes, at den kun omfatter personer, der tilhørte eller var nært knyttet til husstanden på gerningstidspunktet. Dette efterlader et uhensigtsmæssigt retligt tomrum omkring børns beskyttelse mod psykisk vold begået af voksne i barnets nære verden, herunder pædagoger i institutioner og lærere i skolen, hvor børn tilbringer en meget stor del af deres hverdag. Bemærkningerne til forslaget bør i det mindste indeholde en klar redegørelse for barnets retsstilling her, hvis personkredsen i nærværende forslag ikke kan udvides.

Særligt til de enkelte bestemmelser
Børnerådet tilslutter sig med glæde, at det med ændringen af retsplejelovens § 745 e, stk. 1, foreslås, at der også kan foretages videoafhøring af børn under 15 år i sager om psykisk vold. Lovgiver sender hermed et vigtigt signal om betydningen af krænkelsen og dens retlige behandling på linje med andre overgreb.

Med venlig hilsen

Per Larsen
Formand for Børnerådet

Lisbeth Sjørup
Sekretariatschef