Ændring af adoptionsloven skal skabe enklere forløb for børn, der skal adopteres uden deres forældres samtykke

21-11-2018

Lov om ændring af adoptionsloven m.fl. - Kontinuitet og enkle forløb for børn, der adopteres uden samtykke

Børne- og Socialministeriet
Departementet
Holmens Kanal 22
1060 København

21.11.2018
J.nr. 3.7.27/amc


Børnerådet kan tilslutte sig ønsket om at skabe kontinuitet og enklere forløb for børn, der skal adopteres uden deres forældres samtykke.
I den forbindelse er det helt afgørende, at barnet så vidt muligt undgår skift af omsorgspersoner, herunder fra plejefamilie til adoptivfamilie. Børnerådet henviser til tidligere høringssvar. Det er herunder vigtigt, at de sociale myndigheder så tidligt som muligt i forløbet overvejer og beslutter adoption uden samtykke, hvis det er relevant, så barnet ikke skal skilles fra en plejefamilie, som barnet har knyttet sig tæt til.
Samtidig er det vigtigt, som dette lovforslag lægger op til, at barnet kan få ophold i den familie, som barnet adopteres af, så hurtigt som muligt.

Børnerådet mener, at flytningen af afgørelseskompetencen fra Familieretshuset til Ankestyrelsen er positiv, ud fra den forudsætning at Ankestyrelsen besidder stærke socialretlige og adoptionsretlige kompetencer, samt formodningen om at sagsbehandlingstiden bliver nedbragt til gavn for barnet.

Børnerådet finder ændringen i § 25 d, om at adoptionsrådgivning tilsvarende finder anvendelse for godkendte adoptanter, der modtager et barn i midlertidig placering efter den nye bestemmelse, særdeles positiv, da rådgivning på et tidligt tidspunkt i forløbet må formodes at være hensigtsmæssig af hensyn til de bedste tilknytningsmuligheder for barnet i familien.

Med forslaget indføjes en ny bestemmelse i § 66 b, stk. 5 om, at hvis barnet har været placeret hos godkendte adoptionsansøgere, kan barnet blive boende hos familien, ved at familien bliver netværksfamilie for barnet. Denne bestemmelse kan Børnerådet tiltræde med begrundelse i dette høringssvars 1. afsnit.

Med venlig hilsen

Per Larsen
Formand for Børnerådet

Lisbeth Sjørup
Sekretariatschef