Markedsføring og salg af e-cigaretter til mindreårige skal forbydes

18-01-2016

Børnerådets kommentar vedrørende forslag om lov om regulering af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere.

Sundheds- og ældreministeriet
Holbergsgade 6
DK-1057 København K

18.01.2016
J.nr. 3.4.4/aei

Børnerådet har tidligere forholdt sig positivt til et lovforslag om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v., og hilser derfor dette nye lovforslag om regulering af elektroniske cigaretter med og uden nikotin samt genopfyldningsbeholdere velkomment.

Forbud mod salg og alderskontrol
Børnerådet tilslutter sig et forbud mod markedsføring – herunder salg af elektroniske cigaretter med og uden nikotin til personer under 18 år.

Det er positivt, at forslaget indbefatter alle typer af elektroniske cigaretter, således både de nikotinholdige elektroniske cigaretter, og de der alene indeholder smagsstoffer. Derved vil der gælde de samme begrænsninger for salg af elektroniske cigaretter til børn og unge, som der i dag gælder for salg af tobaksvarer.

Det er desuden meget positivt, at forslaget indeholder krav om, at forhandlere af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere skal drive et alderskontrolsystem. Børnerådet anser dette for et særdeles vigtigt element i en regulering – og forebyggelse – af brugen af elektroniske cigaretter og opfordrer til, at de nærmere krav til systemet fastsættes med omhu og alvor, fx med indførelse af licens til salg, som kan fratages udsalgsstederne, hvis de alligevel sælger elektroniske cigaretter til personer under 18 år.

Dampfrie miljøer
Børnerådet tilslutter sig et forbud mod at anvende elektroniske cigaretter steder, hvor børn og unge opholder sig, fx i daginstitutioner, på skoler og opholdssteder. Ligesom det også er positivt med et forbud i kollektive transportmidler og taxaer.

Dog problematiserer Børnerådet, at brug af elektroniske cigaretter – med og uden nikotin – ikke omfattes af de samme regler inden for lov om røgfrie miljøer, som gælder for tobaksrygning. Børnerådet så gerne, at man på uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser, hvor offentligheden har adgang, ikke blot opfordrer til at udarbejde en politik på området, men skal efterleve de samme rygeforbud, som gælder for tobaksrygning.

Ligeledes er det problematisk, at der i lovforslaget er indskrevet, at der i dagplejen kun skal være røgfrit i de timer, hvor børnene bliver passet. Dette er i strid med Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forældre om aldrig at ryge indendørs. Børnerådet mener derfor, at man i en dagplejers hjem og i dagplejelokaler i alle døgnets timer, kun bør ryge udenfor.

Børnerådet bakker op om, at ledelsen på anbringelsessteder og døgninstitutioner, der også fungerer som bolig, målrettet børn og unge under 18 år, kan tillade anvendelse af elektroniske cigaretter udendørs på institutionens område.

Børnerådet beklager dog, at private plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværksplejefamilier ikke er omfattet af forslaget. Plejefamilien er et professionelt opholdssted for børn, og det er Børnerådets holdning, at børn og unge, i samme grad som på de øvrige nævnte professionelle steder, bør beskyttes for den sundhedsrisiko, der er forbundet med at være udsat for passiv eksponering af såvel tobaksrøg som damp fra elektroniske cigaretter. Hertil kommer det betydningsfulde i, at børn og unges tilknytningspersoner fremstår som positive modeller ift. at være ikke rygende. Det er Børnerådets holdning, at en professionel relation, som en plejefamilierelation er, i særlig grad bør have en formel forpligtelse til at forsøge at hindre, at børn og unge bliver brugere af såvel tobak som elektroniske cigaretter.

Reklame og varedeklaration
Børnerådet tilslutter sig et forbud mod reklame over for offentligheden for elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med eller uden nikotin. Således at der vil gælde de samme regler ift. reklame, som der i dag gælder for andre former for tobak.

Det er meget vigtigt, at mærkningen af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere ikke kan give et fejlagtigt billede af produkternes formål, anvendelse og virkning. Derfor tilslutter Børnerådet sig, at der skal indgå en sundhedsadvarsel i mærkningen – dog bør det gælde produkter både med og uden nikotin.

 

Med venlig hilsen

Per Larsen
Formand for Børnerådet

Annette Juul Lund
Sekretariatschef